วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2557 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

1. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์บริการ" หมายความว่า
  ก. รถยนต์ให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
  ข. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
  ค. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
  ง. รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
  เฉลย 3
2. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
  ก. 1 ปี
  ข. 3 ปี
  ค. 2 ปี
  ง. 5 ปี
  เฉลย 4
3. รถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไร
  ก. รถที่โคมไฟหน้าไม่ติด
  ข. รถที่มีเสียงดัง.90 เดซิเบล A
  ค. รถที่มีควันดำ 55 เปอร์เซ็นต์
  ง. รถที่จดทะเบียนและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว
  เฉลย 4
4. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถ" หมายความว่า
  ก. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
  ข. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.
  ค. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์
  ง. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถแทรกเตอร์
  เฉลย 1
5. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถจักรยานยนต์" หมายความว่า
  ก. รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีถ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ
  ข. รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ
  ค. รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์มีล้อไม่เกินสองล้อ
  ง. รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อเกินสองล้อ
  เฉลย 1
6. ข้อใดไม่ใช่ "รถยนต์รับจ้างสาธารณะ"
  ก. รถแท็กซี่
  ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  ค. รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
  ง. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
  เฉลย 2
7. การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
  ก. 30 วัน
  ข. 15 วัน
  ค. 25 วัน
  ง. 20 วัน
  เฉลย 2
8. ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์" หมายความว่า
  ก. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่
  ข. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  ค. รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  ง. รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล
  เฉลย 4
9. ข้อใดคือ "รถยนต์ส่วนบุคคล"
  ก. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  ข. รถแท็กซี่
  ค. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
  ง. รถยนต์ป้ายแดง
  เฉลย 1
10. รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
  ก. 5 ปี
  ข. 6 ปี
  ค. 3 ปี
  ง. 7 ปี
  เฉลย 4