วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่ฉบับจริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง

1. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?
  ก. เส้นชะลอความเร็ว
  ข. ให้เลี้ยวรถได้
  ค. ห้ามเลี้ยวรถ
  ง. ให้จอดรถได้
  เฉลย 1
2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. เพิ่มความระมัดระวัง.และห้ามแซง
  ข. ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
  ค. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
  ง. ขับรถให้ช้าลง.ขับรถคร่อมเส้นได้
  เฉลย 2
3. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?
  ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
  ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
  ค. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย
  ง. รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
  เฉลย 4
4. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
  ก. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
  ข. ขับรถให้ช้าลง.หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง
  ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว
  ง. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้วแซงได้
  เฉลย 2
5. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
  ก. สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้
  ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
  ค. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
  ง. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
  เฉลย 1
6. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
  ก. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง.ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
  ข. ขับรถให้ช้าลง.ให้เลี้ยวขวา
  ค. ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย
  ง. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเลี้ยวซ้าย
  เฉลย 1
7. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
  ก. ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
  ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.ได้ตลอดเวลา
  ค. ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง.เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน
  ง. ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
  เฉลย 3
8. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที
  ข. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้ว แซงได้
  ค. ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง
  ง. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
  เฉลย 3
9. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
  ก. เขตหยุดรถ
  ข. เขตหยุดรับ-ส่ง
  ค. เขตปลอดภัย
  ง. เขตจอดรถ
  เฉลย 3
10. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง.ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
  ข. รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้
  ค. รถยนต์ทุกชนิด หยดรถได้
  ง. รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้
  เฉลย 1
11. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
  ก. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วหยุดรถ
  ข. เพิ่มความระมัดระวัง.เขตหยุดรับ-ส่ง
  ค. ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
  ง. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วจอดรถ
  เฉลย 3