วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ป้ายเตือน

1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ขับรถด้วยความเร็วปกติ แต่ให้ระวังรถไฟกำลังผ่าน
  ข. ขับรถให้ช้าลง และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่าน ควรหยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร
  ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพราะมีรถไฟกำลังผ่าน
  ง. ขับรถได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีสิ่งกีดขวาง
  เฉลย 2
2. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ช่องจราจรปิดด้านขวา
  ข. ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
  ค. ช่องจราจรลดลงด้านซ้า
  ง. ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
  เฉลย 1
3. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ
  ข. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน
  ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
  ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านซ้าย
  เฉลย 4
4. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
  ข. ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
  ค. ทางโทเชื่อมทางโทจากซ้าย
  ง. ทางเอกเชื่อมทางเอกจากซ้าย
  เฉลย 1
5. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ข. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีรถไฟผ่าน
  ค. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าสำรวจทาง
  ง. ควรขับรถให้ช้าลง
  เฉลย 4
6. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา
  ข. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางเอกแยกทางเอกทางขวา
  ค. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางโทแยกทางโททางขวา
  ง. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางเอกแยกทางเอกทางซ้าย
  เฉลย 1
7. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน
  ข. ทางข้างหน้าเป็นทางแยก
  ค. ทางข้างหน้าเป็นทางแคบลง
  ง. ทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน
  เฉลย 1
8. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร
  ข. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจทาง
  ค. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
  ง. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง
  เฉลย 1
9. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย
  ข. ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางโทตัดกับทางโทรูปตัวที
  ค. ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัวที
  ง. ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัววาย ( Y )
  เฉลย 1
10. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง อันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน
  ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบลง
  ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีช่องการจราจรลดลง
  ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบด้านซ้าย
  เฉลย 1
11. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
  ข. ทางเอกตัดกันรูปตัวที
  ค. ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย
  ง. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย
  เฉลย 4
12. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
  ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงด้านขวา
  ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน
  ง. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ
  เฉลย 2
13. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ให้ขับรถด้วยความเร็ว เพื่อเข้าโค้งจะได้ไม่เสียการทรงตัว
  ข. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้าย
  ค. ให้ขับรถช้าลง และให้ขับรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
  ง. ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา
  เฉลย 4
14. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. วรขับรถให้ช้าลงและระมัดระวัง ทางข้างหน้ากำลังมีงานสำรวจอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ
  ข. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง คนกำลังทำงาน
  ค. ขับรถอย่างรวดเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
  ง. ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง
  เฉลย 1
15. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางแคบด้านขวา
  ข. ทางแคบลงทั้งสองด้าน
  ค. ทางแคบลงด้านซ้าย
  ง. ทางกว้างขึ้นทั้งสองด้าน
  เฉลย 1
16. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางแคบลงทั้งสองด้าน
  ข. ทางแคบลงด้านขวา
  ค. ทางแคบด้านซ้าย
  ง. ทางกว้างขึ้นทั้งสองด้าน
  เฉลย 3
17. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางแคบลงด้านขวา
  ข. ทางโค้งซ้าย
  ค. ทางแคบลงด้านซ้าย
  ง. ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน
  เฉลย 4
18. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้าย
  ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
  ค. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา
  ง. ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา
  เฉลย 2
19. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
  ข. ช่องจราจรปิดด้านขวา
  ค. ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
  ง. ช่องจราจรลดลงด้านซ้าย
  เฉลย 1
20. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
  ข. ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
  ค. ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย
  ง. ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย
  เฉลย 3
21. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา
  ข. ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
  ค. ทางเอกตัดกันรูปตัวที
  ง. ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย
  เฉลย 1
22. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
  ข. ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
  ค. ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย
  ง. ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย
  เฉลย 2
23. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ก. ให้ขับรถช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
  ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
  ค. ให้ขับรถช้าลง และชิดซ้าย ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
  ง. ให้ขับรถช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
  เฉลย 2
24. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
  ก. ทางเอกตัดทางโทรูปตัวที
  ข. ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
  ค. ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
  ง. ทางเอกตัดกันรูปตัวที
  เฉลย 3