วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
1. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลือง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
  ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
  ค. จอดรถ
  ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว
  เฉลย 2
2. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้
  ข. ให้ขับรถชิดด้านซ้าย
  ค. ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปได้
  ง. ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน
  เฉลย 2
3. รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางได้
  ก. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด
  ข. รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว
  ค. รถที่ขาดต่อภาษี
  ง. รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป
  เฉลย 2
4. รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางเดินรถได้
  ก. รถที่มีเสียงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
  ข. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ
  ค. รถที่มีล้อไม่ใช่ยาง
  ง. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล
  เฉลย 4
5. การขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้
  ก. เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
  ข. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายในทางเดินรถช่องทางเดียว
  ค. แซงรถคันอื่นในช่องทางขวาของรถที่ถูกแซง
  ง. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายขณะรถวิ่งบนสะพาน
  เฉลย 1
6. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
  ข. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
  ค. จอดรถด้วยความระมัดระวัง
  ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว
  เฉลย 1
7. บริเวณใดห้ามแซง
  ก. ทางตรง
  ข. ทางที่ปลอดภัย
  ค. ทางโล่ง
  ง. ทางโค้งรัศมีแคบ
  เฉลย 4
8. ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร
  ก. ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น
  ข. ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
  ค. ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  ง. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
  เฉลย 1
9. สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร
  ก. จอดรถในช่องเดินรถนั้น
  ข. หยุดและจอดรถในช่องเดินรถนั้น
  ค. ขับรถในช่องเดินรถนั้น
  ง. หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
  เฉลย 3
10. ผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวซ้ายต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวกี่เมตร
  ก. ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
  ข. ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
  ค. ไม่น้อยกว่า 25 เมตร
  ง. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  เฉลย 4
11. ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือ ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้
  ก. ไม่มีรถสวนทางมา
  ข. ทางเดินรถกว้างมาก
  ค. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง
  ง. ทางเดินรถมีน้ำท่วมขัง
  เฉลย 3
12. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  ข. เปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยว 20 เมตร
  ค. หยุดรถเพื่อเตรียมตัวเลี้ยว
  ง. เร่งความเร็วก่อนเลี้ยว
  เฉลย 1
13. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ
  ก. ด้านข้าง
  ข. ด้านหน้าและด้านหลัง
  ค. ด้านหลัง
  ง. ด้านหน้า
  เฉลย 3
14. เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร
  ก. พื้นที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้
  ข. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้
  ค. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
  ง. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้โดยไม่ต้องหยุดรอ
  เฉลย 3
15. การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. หยุดทับเส้นแนวหยุด
  ข. หยุดหลังเส้นแนวหยุด
  ค. หยุดเลยเส้นแนวหยุด
  ง. หยุดเลยป้ายหยุด
  เฉลย 2
16. การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร
  ก. หยุดรถ
  ข. เลี้ยวขวา
  ค. จะลดความเร็วของรถ
  ง. จอดรถ
  เฉลย 3
17. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด
  ก. 150 เมตร
  ข. 100 เมตร
  ค. 60 เมตร
  ง. 120 เมตร
  เฉลย 1
18. การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร
  ก. ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตร
  ข. ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร
  ค. ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร
  ง. ห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร
  เฉลย 3
19. รถในข้อใด ห้ามนำมาใช้ในทาง
  ก. รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง
  ข. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด
  ค. รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว
  ง. รถที่อุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน
  เฉลย 1
20. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ เท่าใด
  ก. 60 เมตร
  ข. 90 เมตร
  ค. 70 เมตร
  ง. 80 เมตร
  เฉลย 1
21. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ เท่าใด
  ก. 60 เมตร
  ข. 90 เมตร
  ค. 70 เมตร
  ง. 80 เมตร
  เฉลย 1
22. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
  ข. เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถด้วยความเร็วปกติ
  ค. หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน
  ง. เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ
  เฉลย 1