วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ ปี 2557 พร้อมเฉลย

ข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ ปี 2557 พร้อมเฉลย

http://www.thaitestonline.com

1. ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้
ข. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด
ค. ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุด
ง. พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม
 เฉลย 1
2. หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ก. แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบก
ข. แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต
ค. ใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไป
ง. นำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคื
 เฉลย 1
3. รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี
ก. 5 ปี
ข. 6 ปี
ค. 3 ปี
ง. 7 ปี
 เฉลย 4
4. ประกันภัยชนิดใดใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจำปี
ก. ประกันภัยชนิด 1
ข. ประกันภัยชนิด 2
ค. ประกันภัยชนิด 3
ง. ประกันภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 เฉลย 4
5. การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 20 วัน
 เฉลย 1
6. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
ก. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
ข. รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค. รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ง. ทุกข้อถูกต้อง
 เฉลย 4
7. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
ก. 45 วัน
ข. 30 วัน
ค. 15 วัน
ง. 60 วัน
 เฉลย 3
8. ข้อใดไม่ใช่ "รถยนต์รับจ้างสาธารณะ"
ก. รถแท็กซี่
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ง. รถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
 เฉลย 2
9. รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก. รถจักรยานยนต์สาธารณะ
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ค. รถยนต์ส่วนบุคคล
ง. รถตู้ส่วนบุคคล
 เฉลย 1
10. กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง.
ก. ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น
ข. มีความผิด ต้องชำระค่าปรับโอนเกินกำหนด
ค. รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้
ง. ผิดทุกข้อ
 เฉลย 2

http://www.thaitestonline.com


www.thaitestonline.com ,ข้อสอบใบขับขี่ 2557 พร้อมเฉลย ,ทดลองข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ,แบบทดสอบใบขับขี่รถยนต์ปี2557 ,เฉลยสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ,เฉลยข้อสอบใบขับขี่รถยนต์2557 ,ข้อสอบใบขับขี่ ,เฉลย ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ ,การทำข้ออสอบใบขับขี่ ,การทําข้อสอบใบขับขี่ ,ใบขับขี่การบำรุงรักษา ,แนวข้อสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2557 ,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ,ข้อสอบทำใบขับขี้รถยนต์ ,ข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ,ข้อสอบใบขับขี่ ,ข้อสอบใบขับขี่