วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความหมายของคำควรทราบในการสอบใบขับขี่

การจราจร หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า คนที่จูงที่ขี่หรือที่ไล่ต้อน
สัตว์
ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้า
พนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ
ช่องเดินรถ หมายความว่า ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องสำหรับการเดินรถ โดยทางเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวแบ่งไว้เป็นช่องไว้
ทาง หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า
รถฉุกเฉิน หมายความว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกำหนดให้
เครื่องหมายจราจร หมายความว่า เครื่องหมายใดๆที่ได้ติดตั้งไว้ หรือทำให้ปรากฎในทางสำหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น
ใบอนุญาตขับขี่ หมายความว่า ใบอณุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ว่าด้วยรถรับจ้าง ว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอณุญาตผู้ประจำอุปกรณ์การขนส่งตาามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ขอบทาง หมายความว่า แนวริมของทางเดินรถ
ที่คับขัน หมายความว่า ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวางหรือในที่ซึ่ง
มองเห็น หรือทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตราย หรือความเสียหายแก่คนหรือรถได้ง่าย
ผู้ขับขี่ หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจำครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ผู้ลากเข็นยานพาหนะ
เขตปลอดภัย หมายความว่า พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา สำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
สัญญาณจราจร หมายความว่า สัญญาณใดๆไม่ว่าจะแสดงด้วย ธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขนเสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใด สำหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น