วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คุณสมบัติของผู้ต้องการขอสอบใบขับขี่

1.ต้องอายุ 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับจักรยานยนต์จะเป็นส่วนบุคคลชั่วคราวรถที่เอามาสอบต้องเป็นรถจักรยานยนต์ขนาดกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2.มีความรู้ในการขับขี่และกฏระเบียบในการขับขี่
3.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนไม่สามารถขับรถได้
4.ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่วิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการขับขี่
5.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
6.ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกัน
7.เป็นผู้ที่ไม่ถูกยึดหรือ เพิกถอนใบขับขี่