วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชนิดของใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ชนิดของใบขับขี่อายุ (ปี)อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว
- ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว
- ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

1
1
1

100
50
50
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล5500
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล5250
4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ3300
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ3150
6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล5250
7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ3150
8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน5250
9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์5250
10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9)5100
11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ)1500

ผู้ประสงค์จะทำใบขับขี่แบบใหม่ (บัตรพลาสติก) จะต้องชำระค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตรฉบับละ 100 บาท