วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลักฐานในการสอบใบขับขี่

1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2.ใบรับรองแพทย์ ตามคำขออายุไม่เกิน 1 เดือน