วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

เฉลยข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ข้อใดถูกต้อง. 
ก. ไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากจำเป็น.
ข. มีความผิด ต้องชำระค่าปรับโอนเกินกำหนด.
ค. รถไม่สามารถแจ้งย้ายได้.
ง. ผิดทุกข้อ
2. ข้อใดผิด 
ก. รถยนต์ส่วนบุคคล นำมาใช้รับจ้างได้.
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ห้ามนำมาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร.
ค. รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร.
ง. รถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้ในกิจการส่วนตัวได้
3. หากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน 
ก. 60 วัน.
ข. 25 วัน.
ค. 30 วัน.
ง. 15 วัน
4. รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด 
ก. ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน.
ข. ร้อยละ 1 บาทต่อปี.
ค. ร้อยละ 10 บาทต่อเดือน.
ง. ร้อยละ 10 บาทต่อปี
5. นาย ก.นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่อย่างไร 
ก. ได้ เพราะภรรยานาย ก.เป็นคนในครอบครัว.
ข. ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้.
ค. ไม่ได้ เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องนำมารับจ้างเท่านั้น.
ง. ไม่ได้ เพราะ รถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถ
6. ข้อใดถูกต้อง. 
ก. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน.
ข. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน.
ค. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน.
ง. ถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน
7. รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ 
ก. รถจักรยานยนต์สาธารณะ.
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล.
ค. รถยนต์ส่วนบุคคล.
ง. รถตู้ส่วนบุคคล
8. รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี จะมีผลตามกฎหมายอย่างใด 
ก. ทะเบียนระงับ.
ข. สามารถนำรถไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้.
ค. สามารถกระทำได้ตามข้อ 1 และ 2.
ง. สามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้
9. รถยนต์ ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขับได้ในช่วงเวลาใด 
ก. ขับได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง.16.00 น..
ข. ขับได้ตลอดเวลา.
ค. ห้ามขับเพราะยังไม่ได้เสียภาษี.
ง. ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก
10. ข้อใดถูกต้อง. 
ก. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน.
ข. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน.
ค. รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน.
ง. รถยนต์อายุการใช้งานครบ 10 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน

http://www.thaitestonline.com


ข้อสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,ข้อสอบใบขับขี่ 2557,แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557,ข้อสอบอาเซียน,ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557,แบบทดสอบใบขับขี่รถยนต์ 2557 ออนไลน์,สอบข้อเขียนใบขับขี่