วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

รวมแบบทดสอบออนไลน์ เป็นรูปเล่มในราคาพิเศษ


จำหน่ายคู่มือพร้อมเฉลยแนวข้อสอบทำใบขับขี่ 1057 ข้อ 
ราคา 350 บาท พร้อมส่ง ทันที 

สนใจติดต่อ
โทรศัพท์ 081-0127713 
Line : 0810127713 
Facebook : https://www.facebook.com/atcomink 
Mail : atcomink@hotmail.com 

ข้อสอบ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 คำว่า " การขนส่ง " มีหมายความว่า การขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถ                                                                            

 การขนส่งโดยรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารมิได้อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522                                                                                              

ผู้ใดมิได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง คือ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมี  4  ประเภท                                                    

 ในกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย เจ้าของรถจะต้องไปยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ภายใน
          15 วัน นับแต่วันทราบถึงการสูญหาย                                                            

ผู้ใดไม่ใช่ผู้ประจำรถ                                                                              
          คือ นายท่าปล่อยรถ                                                                                

ใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถมี 4  ประเภท                                                      

 ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถมีอายุ 3  ปี                                                        

การปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง ผู้ขับรถจะขับรถได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง              

 คำสั่งผู้ตรวจการ ให้สามารถใช้แทนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถได้              
          72 ชั่วโมง                                                                                            

 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี                            


สัญญาณไฟจราจร ไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ                                          

ผู้ขับรถที่เมาสุราตามกฎหมายจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์                                                                                                      

ใบอนุญาตเป็นนายตรวจใช้เป็นใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารได้                                

กฎหมายได้กำหนดอัตราความเร็วให้รถบรรทุกคนโดยสารวิ่งในเขตกรุงเทหมหานครไว้ ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง                                                                                              

กฎหมายได้กำหนดอัตราความเร็วของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่วิ่งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ไว้ ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง                                                        

 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง                                                        

ผู้ขับรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องใช้ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4                        

การขนส่งไม่ประจำทาง มีความหมายว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง                

 “การขนส่ง” หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของ โดยทางบกด้วยรถ                          
 การขนส่งประจำทางหมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด

การขนส่งไม่ประจำทาง มีความหมายว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง                

การขนส่งโดยรถขนาดเล็กหมายความว่า                                                        
          การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดด้วยรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัม                                                                          


การขนส่งส่วนบุคคล หมายความว่า                                                              
          การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม        

การขนส่งระหว่างจังหวัดหมายความว่า                                                          
          การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งกระทำระหว่างจังหวัดกับจังหวัด                                                                                                

 การขนส่งประจำทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งกระทำระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ      

 รถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมายความว่า                                      
          ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นและหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เว้นแต่รถไฟ                            

ผู้ตรวจการ หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง                

 พนักงานตรวจสภาพ หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

 นายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งาทางบก คือ นายทะเบียนประจำจังหวัด และ นายทะเบียนกลาง                                                                                                      

รถโดยสารสองชั้น มิได้อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก                    

ข้อใดถูกต้องที่สุด                                                                                  
          ผู้ใดประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก    
          หรือการขนส่งส่วนบุคคลต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน                                  
ใบอนุญาตประกอบการขนส่มีสี่ประเภทได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง, ไม่ประจำทาง, โดยสารขนาดเล็ก, ส่วนบุคคล                                                            

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้
          ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้
          ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประสงค์ใช้รถผิดประเภท ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครั้งคราว                                                                              

 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางมีอายุ 7 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต                

 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางมีอายุ 7  ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการกลางอนุมัติ  

มูลนิธิ วัด กระทรวง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล      

วัดพระธรรมกาย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล          

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ                                
          ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ                                      
          ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องรายงานเกี่ยวกับการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง                                                                                                        

นาง ก (ภรรยา) นั่งโดยสารรถประจำทางซึ่ง นาย ข  ผู้เป็นสามีเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร
          นาย ก เก็บค่าโดยสารได้ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น                                      

ผู้ประการขนส่งที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประสงค์นำรถออกนอกเส้นทางทำการขนส่งจะ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนกลาง                                                

ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท      

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหายผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย                          

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  
          ต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการถูกทำลายหรือชำรุด                                                                                        

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต                                                

 เมื่อผู้ตรวจการเชื่อว่ามีการกระทำให้มีอำนาจจับกุมผู้ฝ่าฝืนเพื่อส่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป                                                                                              

การวางหลักทรัพย์ประกันความเสียหายตามกฎหมายว่าด้วยรถขนส่งสามารถใช้สิ่งต่อไปนี้วางหลักทรัพย์ได้                                                                                              
          - เงินสด                                                                                              
          - พันธบัตรรัฐบาล                                                                                  
          - สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งทำกับบริษัทประกันภัย                        

กรณีหลักทรัพย์ที่นำมาวางประกันความเสียหายมีมูลค่าน้อยลง นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจำจังหวัด                                                                                        
          มีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนำหลักทรัพย์มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนหรือมูลค่าตามที่กำหนด                                                                                      
                 

เมื่อผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายประสงค์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและพนักงานสอบสวน                                                                                    
          พิจารณาเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย                                                                        
          เบื้องต้นภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน              

 บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นคือ                                                
          ผู้โดยสารของรถคันที่ก่อให้เกิความเสียหาย                                                    

รถที่นำมาใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพ                                                            
          - จดทะเบียนและชำระภาษีครบถ้วน                                                              
          - มีสภาพมั่นคงแข็งแรง                                                                            
          - มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้อง                                                            

 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถให้ใช้ได้สี่งวดดังนี้                                                      
          เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม                                  

ผู้ประกอบการขนส่งต้องการเปลี่ยตัวถังรถจะต้อง                                              
          ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นหนังสือแล้วจึงเปลี่ยนตัวถังได้                        

ผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะเลิกใช้รถที่จดทะเบียนจะต้อง                                
          แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบและนำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนแก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกใช้รถ                                                                              

ผู้รับโอน และ ผู้โอน ต้องแจ้งการโอนรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันต่อนายทะเบียน  

การคำนวณภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกข้อใดถูกต้อง                      
          คำนวณตามน้ำหนักรถ                                                                              

การชำระภาษีรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก                                          
          - การขำระภาษีให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีต่อนายทะเบียน                            
          - การขำระภาษีจะขอชำระเป็นรายงวดก็ได้                                                      
          - การชำระภาษีเป็นรายงวดต้องชำระค่าธรรมเนียม                                              

การชำระภาษีรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกชำระเป็นงวดได้                      
          ตามจำนวนงวดที่กฎหมายกำหนด                                                                

เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษี จะมาดำเนินการโอนรถให้ผู้รับโอนได้                            
          แต่ต้องชำระภาษีที่ค้างให้เรียบร้อย                                                              

รถค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี                                                    
          รถทะเบียนระงับ                                                                                    

รถที่จดทะเบียนแล้วมีการแก้ไขเปลี่ยแปลงเป็นเหตุให้น้ำหนักรถเพิ่มขึ้น                    
          เจ้าของรถต้องรับภาระรับผิดชองภาษีที่เพิ่มขึ้น                                                  

รถที่ใช้ในการขนส่งส่วบุคคลของหน่วยงานต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี        
          กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นวัด มูลนิธิ สภากาชาด                              
รถที่ได้จดทะเบียนแล้ว ถ้าเจ้าของรถแจ้งไม่เสียภาษีต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบและคืนแผ่นป้ายภายในกี่วัน                                                                                                    
          30 วันนับแต่วันถึงกำหนดเสียภาษีครั้งถัดไป                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                       

 เมื่อแผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย เจ้าของรถต้องดำเนินการ ยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนภายใน 15 วัน                                                                                                                

เมื่อแผ่นป้ายทะเบียนชำรุด เจ้าของรถต้องดำเนินการ ยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนภายใน 15 วัน                                                                                                        

เมื่อแผ่นป้ายทะเบียนลบเลื่อนในสาระสำคัญเจ้าของรถต้องดำเนินการ ยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนภายใน 15 วัน                                                                                      

ผู้ประจำรถ ได้แก่                                                                                  
          ผู้ขับรถ                                                                                              
          ผู้เก็บค่าโดยสาร และ ผู้บริการ                                                                                    
          นายตรวจ                                                                                            

นายสถานี ไม่ใช่ผู้ประจำรถ                                                                        

ใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถมี 4 ประเภท                                                                

ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจการไม่ใช่ใบอนุญาตผู้ประจำรถ                                          

 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมี 4 ชนิด                        

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ บ.3 ใช้แทนใบอนุญาตขับรชนิดใดได้                                
          ใช้แทนใบอนุญาต  บ .1 และ บ.2                                                              

ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารประจำทางต้องมีคุณลักษณะอย่างไร        
          มีสัญชาติไทย                                                                                      
          มีความรู้และความสามารถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                                        
          ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม  

สัญชาติไทยไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ขับรถส่วนบุคคล          

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถให้มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต            

ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต้อง                                  
          มีใบอนุญาตอยู่กับตัว                                                                              
          แต่งกายสุภาพ                                                                                      
          ไม่เสพสุรา                                                                                          

ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต้องไม่                                
          ดื่มสุรา (แอลกอฮอร์ต้องเป็น 0 )                                                                          

ผู้ขับรถต้องหยุดหรือจอดรถ ณ สถานีขนส่งและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนส่ง    

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกินสี่ชั่วโมงพักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมงติดต่อกัน                                                                          

นาย ก ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง                                    
          นาย ก ไม่รับผู้โดยสารซึ่งเป็นวัณโรคขึ้นรถประจำทาง                                          

ผู้โดยสารต้องการให้รถหยุดในที่ห้ามจอดรถ ท่านเป็นพนักงานขับรถจะปฏิบัติอย่างไร    
          ไม่หยุดรถให้ เนื่องจากที่ห้ามจอดไม่สามารถจอดรถได้                                      

ผู้ตรวจการมีอำนาจยึดใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถและสั่งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นไปรายงานตนต่อนายทะเบียนภายใน 72 ชั่วโมง                                                              

ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 15 วัน                                                                                                              

สถานีขนส่งมีกีประเภท อะไรบ้าง                                                                          
          2 ประภท  สถานีขนส่งผู้โดยสาร และ สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ                      

ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานีถานีขนส่งต้องจัดให้สิ่งใดบ้าง                                  
          เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำสถานีขนส่งตลอดเวลา                                                

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายขนส่งมีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต              

บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เนื่องจากความเสียหายในการขนส่ง ได้แก่
          ผู้เสียหายที่อยู่และมิได้อยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย                                

เมื่อขับรถติดต่อกันมาแล้ว 4 ชั่วโมงให้หยุดพักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วจึงขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน                                                                                              

ในขณะขับรถผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามข้อใด?                                                      
          ต้องมีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวเองและต้องแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอตรวจ                
          ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น                                                      
          แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                                        

กรณีต่อไปนี้ผู้ขับรถต้องดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ                        
          ใบอนุญาตชำรุด                                                                                    
          ใบอนุญาตสูญหาย                                                                                
          ใบอนุญาตลบเลือนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ    
                                               
ผู้ขับรถโดยสารประจำทางต้องหยุดรถเพื่อรับ – ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือป้ายหยุดรถประจำทางห้ามผู้ขับรถบรรทุกสิ่งของหยุดรถหรือจอดรถเพื่อขนถ่ายสินค้าบนถนนสาธารณะ          

ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจะสับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่                                        
          ใบอนุญาตผู้ขับรถใช้เป็นใบอนุญาตผู้เป็นค่าโดยสารได้                                      
          ใบอนุญาตนายตรวจใช้เป็นใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารได้                                              
          ใบอนุญาตผู้บริการใช้เป็นใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารได้                                      

 ห้ามผู้ขับรถ                                                                                          
          ขับรถในขณะที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสิ้นอายุ                                                  
          ขับรถในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ                                              
          ขับรถหลังจากที่ได้รับใบสั่งเกิน 72 ชั่วโมง                                                      

อำนาจของผู้ตรวจการ                                                                              
          - เรียกรถให้หยุดหรือจอดเพื่อตรวจสอบ และเมื่อเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายให้มีอำนาจจับกุมผู้ฝ่าฝืนส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดี                    
          - เมื่อตรวจพบว่ารถคันใดมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน      
            ถูกต้องตามที่กำหนด ถ้าการใช้รถคันนั้นต่อไปน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การขนส่งให้มีอำนาจสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวได้                                                    

ในการปฏิบัติหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขับรถ                                                              
          ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร                                                                  

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะไม่ใช่ใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                              

การใช้รถที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (รถป้ายแดง)ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
          ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนใช้                                                  

ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายขนส่งมีอายุ  3 ปี                                      

ห้ามมิให้ผู้ขับรถบรรทุกผู้โดยสารกระทำดังนี้                                                    
          บรรทุกบุคคลที่เป็นโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อที่น่ารังเกียจไปกับผู้โดยสาร                      
          บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตรายโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไปกับผู้โดยสาร                                                                                                
          บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นที่พึงรังเกียจไปกับผู้โดยสาร                                                                                                                                                                                                                                              

ผู้ขับรถ มีหน้าที่โดยตรงในการชำระค่าบริการเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานีขนส่งเมื่อนำรถเข้าหยุดหรือจอด ณ สถานีขนส่ง                                                                              

ห้ามไม่ให้ผู้ขับรถกระทำการ                                                                      
          ส่งเสียงด้วยประการใดๆ ในลักษณะไม่สมควรหรือไม่สุภาพ                                  

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายขนส่ง                                    
          ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2  นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 ได้          
          ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3 นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2, 1 ได้                
          ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1, 2, 3 ได้  

ผู้ขับรถที่ถูกนายทะเบียนสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง                                  

เมื่อขับรถเข้า ณ สถานีขนส่ง ผู้ขับรถควร                                                        
          - ลงจากรถเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถซึ่งจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการขับรถ              
          - ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณตัวรถ สังเกตดูว่าอุปกรณ์ส่วนควบชำรุดหรือผิดปกติหรือไม่

รถที่นำมาใช้ในการขนส่งจะต้องเป็น                                                              
          มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควยครบถ้วนถูกต้องสามารถใช้การได้ดี และผ่านการตรวจสภาพ
          ต้องจดทะเบียนและเสียภาษี และได้จัดทำประกันภัยหรือวางหลักทรัพย์ตามกฎหมาย    

กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถมีสารในร่างกาย อันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอื่น
          บุคคลใดมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่ามีสารนั้น ๆ ในร่างกาย คือผู้ตรวจการ, ตำรวจ, เจ้าพนักงานปกครอง                                                                                                                                                                      

รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใบขับขี่รถยนต์ชุดที่ 2

แนวข้อสอบใบขับขี่รถ ชุดที่ 2 
ในการสอบใบขับขี่ครั้งล่าสุด มีการสุ่มข้อสอบเก่าและใหม่กว่า 300 ข้อ
และทำการสุ่มมาเพียง 30 ข้อ ท่านจะต้องทำข้อสอบให้ได้อย่างน้อย 23 ข้อ
ซึ่งที่นั่งสอบแต่ละเครื่องจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน พร้อมแล้วลุยกันเลยครับ
1. ในการบำรุงรักษารถปกติเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในระยะเท่าใด
ตอบ 2,000-3,000 กม
2. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทาง ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณให้ผู้ขับขี่รถอื่นเห็นสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า
ตอบ 60 เมตร
3. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งสามารถใช้แทนใบขับขี่ได้กี่วัน
ตอบ 7 วัน
4. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถห่างจากคันหน้าเท่าไร
ตอบ ห่างจากรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่หยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุด
5. สัญญาณไฟจราจร(เขียว เหลือง แดง)เมื่อท่านเห็นสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ เตรียมตัวหยุดรถหลังเส้นให้หยุด
6. การหยุดรถต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน หรือสัญาณไฟก่อนหยุดรถอย่างน้อยกี่เมตร
ตอบ 30 เมตร
7. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ห้ามผู้ขับขี่รถแซงรถคันอื่น ที่มีหมอก ฝุ่น หรือควัน จนไม่อาจเห็นข้างหน้าได้ระยะ
ตอบ 60 เมตร
8. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถห่างจากท่อน้ำดับเพลิงอย่างน้อย
ตอบ 3 เมตร
9. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำเส้นกลางทางเดินรถเว้นแต่
ตอบ ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร
10. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การขับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาผู้ขับขี่ต้องเลี้ยวเข้าช่องทางที่จะเลี้ยวไม่น้อยกว่าระยะเท่าใด
ตอบ 30 เมตร
11. รถที่มีไว้ขายหรือซ่อม อนุญาตให้ขับได้เวลาใด
ตอบ เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
12. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หากเจ้าของรถไม่เสียภาษีประจำปี ในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มอีกเท่าไร
ตอบ ร้อยละ 1 ต่อเดือน
13. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โคมไฟแสงพุ่งไกลของรถยนต์”แสงสว่างเห็นพื้น”ไม่น้อยกว่า
ตอบ 100 เมตร
14. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 110 ซีซี จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไร
ตอบ 15 ปี บริบูรณ์
15. รถยนต์ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หมายความว่า
ตอบ รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อขึ้นไปที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่นยกเว้นรถที่เดินบนราง
16. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รถแทกซี่ ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกิน
ตอบ 7 คน
17. ข้อใดคือ”รถ”ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ
ตอบ รถถังในราชการสงคราม
18. ถนนที่ไม่มีทางเท้า คนเดินเท้าต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ เดินทางด้านขวาให้สวนทางกับรถ และสามารถมองเห็นรถได้สะดวก
19. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เสียงแตรต้องได้ยินไม่น้อยกว่า
ตอบ 60 เมตร
20. ผู้ขับขี่เมื่อพบไฟกระพริบสีแดงติดตั้งอยู่ทางร่วมทางแยกกระพริบทางด้านที่ขับไปต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ หยุดหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปด้วยความระมัดระวัง
21. คำว่า ทาง ตามความหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ คือ
ตอบ ทางเท้า,ทางเดินรถ,ทางข้าม
22. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การจอดรถผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนจอดไม่น้อยกว่า
ตอบ 30 เมตร
23. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การหยุดรถหรือจอดรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับขี่ต้องหยุดหรือจอดให้ผู้ขับขี่รถอื่นมองเห็นได้ระยะไม่น้อยกว่า
ตอบ 150 เมตร
24. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อมีเสียงสัญญาณรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายผู้ขับขี่ต้อง
ตอบ ลดความเร็วลงและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร
25. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารรับคนที่เป็นโรค
ตอบ เรื้อน
26. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การนับจำนวนคนโดยสารเด็กอายุไม่เกินเท่าใด นับจำนวน 2 คน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 คน
ตอบ 10 ปี
27. เมื่อเจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งแล้วต้องนำใบอนุญาตขับขี่ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจ ภายใน
ตอบ 8 ชั่วโมง
28. การกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในทางเดินรถที่มีรถสวนกันได้ ต้องไม่กลับรถหรือเลี้ยวขวาในเมื่อรถคันอื่นสวนมาในระยะไม่น้อยกว่า
ตอบ 100 เมตร
29. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อได้รับสัญญาณหยุดรถจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถห่างจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่ากี่เมตร กรณีไม่มีเส้นให้รถหยุด
ตอบ 3 เมตร
30. เมื่อขับรถมาถึงทางแยกพร้อมกันไม่มีเครื่องหมายจราจรบอกทางเอกทางโท ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้ผู้ขับรถด้านซ้ายไปก่อน
31. ในทางเดินรถที่แคบและไม่อาจสวนกันได้อย่างปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ลดความเร็วและหยุดให้รถเล็กกว่าผ่านไปก่อน
32. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ “จอดรถห่างจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจรไม่น้อยกว่า
ตอบ 10 เมตร
33. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หากเจ้าพนักงานยึดรถที่กระทำความผิดเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องแสดงตัวภายในกี่เดือน
ตอบ 6 เดือน นับจากวันที่เกิดเหตุ
34. กรณีผู้กระทำความผิดถูกยึดใบอนุญาตเพื่อนำไปบันทึกคะแนน จะถูกยึดครั้งละไม่เกินกี่วัน
ตอบ 60 วัน
35. ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด ใน 16 ฐานความผิด จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบในกรณีใด
ตอบ กระทำความผิด ซ้ำ 2 ครั้ง ในข้อหาเดียวกันภายในหนึ่งปีนับจากการกระทำความผิดครั้งแรก
36. เมื่อใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย จะต้องยื่นคำขอรับใบแทนต่อนายทะเบียน ภายในกี่วัน
ตอบ 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ
37. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ สัญญาณไฟจราจรควบคุมคนเดินเท้าที่จะข้ามถนนมี กี่สีอะไรบ้าง
ตอบ 2 สี แดง-เขียว
38. การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แต่ละครั้งมีกำหนดครั้งละไม่เกินกี่วัน
ตอบ 90 วัน
39. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ พื้นที่สำหรับคนเดินเท้า กี่ระดับ ระดับใดบ้าง
ตอบ 3 ระดับ ระดับพื้นดิน ระดับใต้พื้นดิน ระดับเหนือพื้นดิน
40. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การจราจรหมายความว่า
ตอบ การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า คนที่จูงที่ขี่หรือไล่ต้อนสัตว์
41. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ “ ทาง ”
ตอบ ทางรถไฟ
42. เสียงดังของรถยนต์ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน โดยใช้เครื่องวัดเสียงดังมีระดับเสียงดังเท่าใด
ตอบ เกินกว่า 85 เดซิเบล
43. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด
ตอบ ขณะที่ไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
44. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เสียงสัญญาณนกหวีดยาว 1 ครั้ง ผู้ขับขึ่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ หยุดรถทันที
45. เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแสดงอยู่ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุด ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ หยุดรถทันที
46. เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดงในทาง จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ หยุดรถหลังเส้นหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านต่อไปได้
47. เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอำพันในทาง จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ลดความเร็วและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
48. ถ้ามาถึงทางร่วม ทางแยก พร้อมๆกัน และ รออยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ผู้ขับขี่ต้องให้ รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตน ผ่านไปก่อนเสมอ
49. สัญญาณจราจร ไฟสีแดงที่ท าเป็นรูปกากบาทเฉียง อยู่เหนือช่องทางเดินรถคืออะไร
ตอบ ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในช่องทางเดินรถนั้น
50. ”เขตปลอดภัย” หมายความอย่างไร
ตอบ พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา สำหรับ
ให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถ หยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
51. กรณีใดห้ามมิให้ผู้ขับขี่แซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นแม้จะไม่มีเครื่อหมายห้ามแซงก็ตาม ?
ตอบ ถูกทุกข้อ (ก. ขึ้นทางชัน,ข. ขึ้นสะพาน, ค. อยู่ในทางโค้ง)
52. ในการย้ายรถไปไว้ต่างท้องถิ่น เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันย้าย
ตอบ 15 วัน
53. ผู้ขับขี่เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายจะต้องให้สัญญาณมือและแขนอย่างไร
ตอบ ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และงอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
54. ในกรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถขัดข้อง (รถเสีย) ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบ (ไฟฉุกเฉิน)
55. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในกรณีใด
ตอบ ในขณะที่รถมีของบรรทุกอยู่จนไม่อาจเห็นทางด้านหลังและด้านข้าง
56. ผู้จะขอรับใบออนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า
ตอบ 1 ปี
57. การให้สัญญาณด้วยมือและแขนโดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถและโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการ
ตอบ จะลดความเร็วของรถ
58. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ใช้เกียร์ต่ำ
59. การขับรถออกจากที่จอด กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนออกรถ คือ
ตอบ จอดอยู่ข้างหน้า
60. ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ
ตอบ 3 เมตร จากท่อดับเพลิง

รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ปี 2556-2557

รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ปี 2556-2557
แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ ที่ออกสอบจริง 125 ข้อ
1. ในการบำรุงรักษารถปกติเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในระยะเท่าใด
ตอบ 2,000-3,000 กม

2. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทาง ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณให้ผู้ขับขี่รถอื่นเห็นสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า
ตอบ 60 เมตร

3. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งสามารถใช้แทนใบขับขี่ได้กี่วัน
ตอบ 7 วัน

4. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถห่างจากคันหน้าเท่าไร
ตอบ ห่างจากรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่หยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุด

5. สัญญาณไฟจราจร(เขียว เหลือง แดง)เมื่อท่านเห็นสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ เตรียมตัวหยุดรถหลังเส้นให้หยุด

6. การหยุดรถต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน หรือสัญาณไฟก่อนหยุดรถอย่างน้อยกี่เมตร
ตอบ 30 เมตร

7. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ห้ามผู้ขับขี่รถแซงรถคันอื่น ที่มีหมอก ฝุ่น หรือควัน จนไม่อาจเห็นข้างหน้าได้ระยะ
ตอบ 60 เมตร

8. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถห่างจากท่อน้ำดับเพลิงอย่างน้อย
ตอบ 3 เมตร

9. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำเส้นกลางทางเดินรถเว้นแต่
ตอบ ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร

10. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การขับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาผู้ขับขี่ต้องเลี้ยวเข้าช่องทางที่จะเลี้ยวไม่น้อยกว่าระยะเท่าใด
ตอบ 30 เมตร

11. รถที่มีไว้ขายหรือซ่อม อนุญาตให้ขับได้เวลาใด
ตอบ เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

12. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หากเจ้าของรถไม่เสียภาษีประจำปี ในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มอีกเท่าไร
ตอบ ร้อยละ 1 ต่อเดือน

13. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โคมไฟแสงพุ่งไกลของรถยนต์”แสงสว่างเห็นพื้น”ไม่น้อยกว่า
ตอบ 100 เมตร

14. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 110 ซีซี จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไร
ตอบ 15 ปี บริบูรณ์

15. รถยนต์ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หมายความว่า
ตอบ รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อขึ้นไปที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่นยกเว้นรถที่เดินบนราง

16. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รถแทกซี่ ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกิน
ตอบ 7 คน

17. ข้อใดคือ”รถ”ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ
ตอบ รถถังในราชการสงคราม

18. ถนนที่ไม่มีทางเท้า คนเดินเท้าต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ เดินทางด้านขวาให้สวนทางกับรถ และสามารถมองเห็นรถได้สะดวก

19. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เสียงแตรต้องได้ยินไม่น้อยกว่า
ตอบ 60 เมตร

20. ผู้ขับขี่เมื่อพบไฟกระพริบสีแดงติดตั้งอยู่ทางร่วมทางแยกกระพริบทางด้านที่ขับไปต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ หยุดหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปด้วยความระมัดระวัง

21. คำว่า ทาง ตามความหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ คือ
ตอบ ทางเท้า,ทางเดินรถ,ทางข้าม

22. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การจอดรถผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนจอดไม่น้อยกว่า
ตอบ 30 เมตร

23. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การหยุดรถหรือจอดรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับขี่ต้องหยุดหรือจอดให้ผู้ขับขี่รถอื่นมองเห็นได้ระยะไม่น้อยกว่า
ตอบ 150 เมตร

24. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อมีเสียงสัญญาณรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายผู้ขับขี่ต้อง
ตอบ ลดความเร็วลงและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร

25. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารรับคนที่เป็นโรค
ตอบ เรื้อน

26. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การนับจำนวนคนโดยสารเด็กอายุไม่เกินเท่าใด นับจำนวน 2 คน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 คน
ตอบ 10 ปี

27. เมื่อเจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งแล้วต้องนำใบอนุญาตขับขี่ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจ ภายใน
ตอบ 8 ชั่วโมง

28. การกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในทางเดินรถที่มีรถสวนกันได้ ต้องไม่กลับรถหรือเลี้ยวขวาในเมื่อรถคันอื่นสวนมาในระยะไม่น้อยกว่า
ตอบ 100 เมตร

29. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อได้รับสัญญาณหยุดรถจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถห่างจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่ากี่เมตร กรณีไม่มีเส้นให้รถหยุด
ตอบ 3 เมตร

30. เมื่อขับรถมาถึงทางแยกพร้อมกันไม่มีเครื่องหมายจราจรบอกทางเอกทางโท ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้ผู้ขับรถด้านซ้ายไปก่อน

31. ในทางเดินรถที่แคบและไม่อาจสวนกันได้อย่างปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ลดความเร็วและหยุดให้รถเล็กกว่าผ่านไปก่อน

32. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ “จอดรถห่างจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจรไม่น้อยกว่า
ตอบ 10 เมตร

33. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หากเจ้าพนักงานยึดรถที่กระทำความผิดเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องแสดงตัวภายในกี่เดือน
ตอบ 6 เดือน นับจากวันที่เกิดเหตุ

34. กรณีผู้กระทำความผิดถูกยึดใบอนุญาตเพื่อนำไปบันทึกคะแนน จะถูกยึดครั้งละไม่เกินกี่วัน
ตอบ 60 วัน

35. ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด ใน 16 ฐานความผิด จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบในกรณีใด
ตอบ กระทำความผิด ซ้ำ 2 ครั้ง ในข้อหาเดียวกันภายในหนึ่งปีนับจากการกระทำความผิดครั้งแรก

36. เมื่อใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย จะต้องยื่นคำขอรับใบแทนต่อนายทะเบียน ภายในกี่วัน
ตอบ 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ

37. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ สัญญาณไฟจราจรควบคุมคนเดินเท้าที่จะข้ามถนนมี กี่สีอะไรบ้าง
ตอบ 2 สี แดง-เขียว

38. การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แต่ละครั้งมีกำหนดครั้งละไม่เกินกี่วัน
ตอบ 90 วัน

39. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ พื้นที่สำหรับคนเดินเท้า กี่ระดับ ระดับใดบ้าง
ตอบ 3 ระดับ ระดับพื้นดิน ระดับใต้พื้นดิน ระดับเหนือพื้นดิน

40. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การจราจรหมายความว่า
ตอบ การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า คนที่จูงที่ขี่หรือไล่ต้อนสัตว์

41. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ “ ทาง ”
ตอบ ทางรถไฟ

42. เสียงดังของรถยนต์ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน โดยใช้เครื่องวัดเสียงดังมีระดับเสียงดังเท่าใด
ตอบ เกินกว่า 85 เดซิเบล

43. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใดตอบ ขณะที่ไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร
44. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เสียงสัญญาณนกหวีดยาว 1 ครั้ง ผู้ขับขึ่จะต้องปฏิบัติอย่างไรตอบ หยุดรถทันที
45. เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแสดงอยู่ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุด ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไรตอบ หยุดรถทันที
46. เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดงในทาง จะต้องปฏิบัติอย่างไรตอบ หยุดรถหลังเส้นหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านต่อไปได้
47. เมื่อผู้ขับขี่เห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอำพันในทาง จะต้องปฏิบัติอย่างไรตอบ ลดความเร็วและขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
48. ถ้ามาถึงทางร่วม ทางแยก พร้อมๆกัน และ รออยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรตอบ ผู้ขับขี่ต้องให้ รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตน ผ่านไปก่อนเสมอ
49. สัญญาณจราจร ไฟสีแดงที่ท าเป็นรูปกากบาทเฉียง อยู่เหนือช่องทางเดินรถคืออะไรตอบ ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในช่องทางเดินรถนั้น
50. ”เขตปลอดภัย” หมายความอย่างไรตอบ พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา สำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถ หยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
51. กรณีใดห้ามมิให้ผู้ขับขี่แซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นแม้จะไม่มีเครื่อหมายห้ามแซงก็ตาม ?ตอบ ถูกทุกข้อ (ก. ขึ้นทางชัน,ข. ขึ้นสะพาน, ค. อยู่ในทางโค้ง)
52. ในการย้ายรถไปไว้ต่างท้องถิ่น เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน นับแต่วันย้ายตอบ 15 วัน
53. ผู้ขับขี่เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายจะต้องให้สัญญาณมือและแขนอย่างไรตอบ ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่และงอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
54. ในกรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถขัดข้อง (รถเสีย) ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไรตอบ จอดรถให้พ้นทางเดินรถและให้สัญญาณไฟกระพริบ (ไฟฉุกเฉิน)
55. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในกรณีใดตอบ ในขณะที่รถมีของบรรทุกอยู่จนไม่อาจเห็นทางด้านหลังและด้านข้าง
56. ผู้จะขอรับใบออนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่าตอบ 1 ปี
57. การให้สัญญาณด้วยมือและแขนโดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถและโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการตอบ จะลดความเร็วของรถ
58. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา จะต้องปฏิบัติอย่างไรตอบ ใช้เกียร์ต่ำ
59. การขับรถออกจากที่จอด กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนออกรถ คือตอบ จอดอยู่ข้างหน้า
60. ห้ามผู้ขับขี่จอดรถตอบ 3 เมตร จากท่อดับเพลิง61พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ข้อใดสามารถจอดรถได้ 5 เมตร จากปากทางเข้าออกอาคาร
61. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทาง ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณให้ผู้ขับขี่รถอื่นเห็นสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 60 เมตร
62. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งสามารถใช้แทนใบขับขี่ได้กี่วัน 7 วัน
63. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถห่างจากคันหน้าเท่าไร ห่างจากรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่หยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุด
64. สัญญาณไฟจราจร(เขียว เหลือง แดง)เมื่อท่านเห็นสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไร เตรียมตัวหยุดรถหลังเส้นให้หยุด
65.การหยุดรถต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน หรือสัญาณไฟก่อนหยุดรถอย่างน้อยกี่เมตร 30 เมตร
66. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ห้ามผู้ขับขี่รถแซงรถคันอื่น ที่มีหมอก ฝุ่น หรือควัน จนไม่อาจเห็นข้างหน้าได้ระยะ 60 เมตร
67. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำเส้นกลางทางเดินรถเว้นแต่ ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร
68. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถห่างจากท่อน้ำดับเพลิงอย่างน้อย 3 เมตร
69. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การขับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาผู้ขับขี่ต้องเลี้ยวเข้าช่องทางที่จะเลี้­ยวไม่น้อยกว่าระยะเท่าใด 30 เมตร
70. ข้อใดเป็นเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ เครื่องหมายให้ทาง
71. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินกี่เซ็นติเมตร 25 เซ็นติเมตร
72. เครื่องหมาย”ขาว-เหลือง” หมายถึง หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารได้ชั่วคราว
73. เครื่องหมายจราจรที่เป็นเครื่องหมายสีขาวสลับแดง มีความหมายว่า ห้ามหยุดห้ามจอด
74. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ตามหลังรถฉุกเฉินอย่างน้อยระยะเท่าใด 50 เมตร
75. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โคมไฟท้ายรถยนต์มีกี่ประเภท 3 ประเภท
76. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถท่านต้องติดธงหรือไฟสัญญาณให้เห็นในระยะ­ไม่น้อยกว่า 150 เมตร
77. จงบอกสีของไฟสัญญาณจราจรจากข้างบนลงข้างล่าง แดง-เหลือง-เขียว
78. เมื่อขับรถมาถึงวงเวียนไม่มีไฟสัญญาณจราจร ผู้ขับบี่รถต้องปฏิบัติอย่างไร ให้รถด้านขวาไปก่อน
79. ข้อใดห้ามแซง เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นควัน จนไม่อาจเห็นข้างหน้าได้ 60 เมตร
80. ในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางได้โดยชัดแจ้งไม่น้อยกว่ากี่เมตร ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 150 เมตร
81. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โคมไฟแสงพุ่งไกลของรถยนต์ให้ติดสูงจากพื้นทางราบถึงจุดกลางดวงโคมไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
82. ข้อใดผู้ขับขี่สามารถแซงได้ แซงรถด้านซ้ายในขณะที่รถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
83. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การจอดบริเวณป้ายรถประจำทาง จะต้องจอด 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และเลยอีก 3 เมตร
84. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถห่างจากทางข้ามอย่างน้อย 3 เมตร
85. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถห่างจากทางแยกอย่างน้อย 10 เมตร
86. การจอดรถ จอดห่างจากท่อน้ำดับเพลิงอย่างน้อย 3 เมตร
87. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่”ต้องจอด”รถห่างจากทางรถไฟผ่านไม่น้อยกว่า 15 เมตร
88. เมื่อจะลดความเร็วของรถ ผู้ขับขี่ให้สัญญาณด้วยมือหรือแขนอย่างไร ยื่นแขนขวาออกไปนอกรถระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
89. ถยนต์ที่กำหนดให้ใช้เข็มขัดนิรภัย ผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องปฏิบัติอย่างไร ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวเดียวตอนหน้ากับผู้ขับขี่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
90. โคมไฟแสงพุ่งไกลของรถยนต์”แสงสว่างเห็นพื้น”ไม่น้อยกว่า100 เมตร
91. โคมไฟแสงพุ่งต่ำ แสงเห็นพื้นไม่น้อยกว่า 30 เมตร
92. รถยนต์ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อขึ้นไปที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่นยกเว้นรถที่เดินบนราง
93. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รถแทกซี่ ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกิน 7 คน
94. ข้อใดคือ”รถ”ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ รถถังในราชการสงคราม
95. ถนนที่ไม่มีทางเท้า คนเดินเท้าต้องปฏิบัติอย่างไร เดินทางด้านขวาให้สวนทางกับรถ และสามารถมองเห็นรถได้สะดวก
96. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เสียงแตรต้องได้ยินไม่น้อยกว่า 60 เมตร
97. ผู้ขับขี่เมื่อพบไฟกระพริบสีแดงติดตั้งอยู่ทางร่วมทางแยกกระพริบทางด้านที่ขับไ­ปต้องปฏิบัติอย่างไร หยุดหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไปด้วยความระมัดระวัง
98. คำว่า “ทาง” ตามความหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ คือ ทางเท้า,ทางเดินรถ,ทางข้าม
99. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การจอดรถผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนจอดไม่น้อยกว่า 30 เมตร
100. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การหยุดรถหรือจอดรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับขี่ต้องหยุดหรือจอดให้ผู้ขับขี่รถอื่นมอง­เห็นได้ระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
101. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อมีเสียงสัญญาณรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตราย ผู้ขับขี่ต้อง ลดความเร็วลงและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร
102. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารรับคนที่เป็นโรค เรื้อน
103. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การนับจำนวนคนโดยสารเด็กอายุไม่เกินเท่าใด นับจำนวน 2 คน เท่ากับผู้ใหญ่ 1 คน 10 ปี
104. เมื่อเจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งแล้วต้องนำใบอนุญาตขับขี่ให้พนักงานสอบสวนผู้มี­อำนาจ ภายใน 8 ชั่วโมง
105. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในทางเดินรถที่มีรถสวนกันได้ ต้องไม่กลับรถหรือเลี้ยวขวาในเมื่อรถคันอื่นสวนมาหรือตามมาในระยะไม่น้อยกว่า 100 เมตร
106. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อได้รับสัญญาณหยุดรถจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถห่างจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่ากี่เมตร กรณีไม่มีเส้นให้รถหยุด 3 เมตร
107. เมื่อขับรถมาถึงทางแยกพร้อมกันไม่มีเครื่องหมายจราจรบอกทางเอกทางโท ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร ให้ผู้ขับรถด้านซ้ายไปก่อน
108. ในทางเดินรถที่แคบและไม่อาจสวนกันได้อย่างปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าต้องปฏิบัติอย่างไร ลดความเร็วและหยุดให้รถเล็กกว่าผ่านไปก่อน
109. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ “จอดรถห่างจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจรไม่น้อยกว่า” 10 เมตร
110. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หากเจ้าพนักงานยึดรถที่กระทำความผิดเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องแสดงตัวภายในกี่­เดือน 6 เดือน นับจากวันที่เกิดเหตุ
111. กรณีผู้กระทำความผิดถูกยึดใบอนุญาตเพื่อนำไปบันทึกคะแนน จะถูกยึดครั้งละไม่เกินกี่วัน 60 วัน
112. ผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด ใน 16 ฐานความผิด จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบในกรณีใด กระทำความผิด ซ้ำ 2 ครั้ง ในข้อหาเดียวกันภายในหนึ่งปีนับจากการกระทำความผิดครั้งแรก
113. เมื่อใบอนุญาตขับรถชำรุดหรือสูญหาย จะต้องยื่นคำขอรับใบแทนต่อนายทะเบียน ภายในกี่วัน 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ
114. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ สัญญาณไฟจราจรควบคุมคนเดินเท้าที่จะข้ามถนนมี กี่สีอะไรบ้าง 2 สี แดง-เขียว
115. การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แต่ละครั้งมีกำหนดครั้งละ”ไม่เกิน”กี่วัน 90 วัน
116. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ พื้นที่สำหรับคนเดินเท้า กี่ระดับ ระดับใดบ้าง 3 ระดับ ระดับพื้นดิน ระดับใต้พื้นดิน ระดับเหนือพื้นดิน
117. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การจราจรหมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า คนที่จูงที่ขี่หรือไล่ต้อนสัตว์
118. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เขตปลอดภัยมีไว้สำหรับ ให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถ หยุดรอก่อนข้ามทางต่อไป
119. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ในทางเดินรถที่สวนกันได้ ห้ามกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวา ในระยะไม่น้อยกว่า 100 เมตร
120. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 90 ซีซี จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไร 15 ปี บริบูรณ์
121. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่าง ตั้งฉากกับแขนท่อนบน และตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ
122. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน และตั้งฝ่ามือขึ้นส่วนแขนซ้ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้า และด้านหลังพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ
123. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ สายพ่วงที่ใช้ลากหรือจูงรถ ต้องมีความยาวเท่าไร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 5 เมตร
124. พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ หากเจ้าของรถไม่เสียภาษีประจำปี ในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มอีกเท่าไร ร้อยละ 1 ต่อเดือน
125. รถที่มีไว้ขายหรือซ่อม อนุญาตให้ขับได้เวลาใด เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

‘รถสตาร์ตไม่ติด‘ เพราะอะไร? แก้อย่างไร?

'     รถสตาร์ทไม่ติด' ถือเป็นปัญหายอดฮิตสำหรับผู้ใช้รถยนต์ เพราะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แม้รถจะถอยออกมาจากศูนย์ฯเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น หากไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ


     วันนี้ Sanook!Auto จะกล่าวถึงสาเหตุของอาการสตาร์ทไม่ติด และวิธีการแก้ไขเฉพาะหน้ากันครับ

     หากตื่นเช้ามาและกำลังจะขับรถเพื่อไปทำงาน เมื่อเสียบกุญแจรถแล้วบิดสตาร์ต ปรากฏว่าเครื่องยนต์ไม่ติด แต่มีเสียงดังแชะๆเป็นจังหวะขณะที่บิดกุญแจ หรืออาจไม่ดังเลย ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่า แบตเตอรี่มีปัญหา ให้ลองกดแตรดูว่ามีเสียงดังปกติหรือไม่ หากแตรมีเสียงเบากว่าปกติ นั่นอาจเป็นเพราะแบตเตอรี่อ่อน จนเกือบหมด ทำให้ไปหมุนไดสตารท์ไม่ไหว

สาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจาก

     1. แบตเตอรี่เสื่อม เนื่องจากแบตเตอรี่โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานราว 2 ปี ต้องทำการเปลี่ยนลูกใหม่

     2. เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถทิ้งไว้ เช่น ไฟหน้า, ไฟในรถ และอื่นๆ ซึ่งทำให้กินประจุไฟฟ้าตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ด้วยวิธีพ่วงสตาร์ต (ในรถเกียร์อัตโนมัติ) หรือ เข็นสตาร์ท (ในรถเกียร์ธรรมดา) โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเมื่อสตารท์ติดแล้ว อย่าเพิ่งดับเครื่องทันที ให้ขับรถไปบนถนนสักพัก เพื่อให้แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จไฟ จนมีประจุเพียงพอในการสตาร์ทครั้งต่อไป

    3.ไดชาร์จเสื่อม เนื่องจากถึงอายุการใช้งานของมันเอง ทำให้ไม่สามารถชาร์จไฟไปยังแบตเตอรี่ได้ ซึ่งหากเป็นที่ไดชาร์จจริง จะมีสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ขึ้นค้างไว้ที่หน้าปัทม์รถขณะขับขี่ กรณีนี้อาจต้องนำช่างมาลากรถไปยังศูนย์บริการ เพื่อเปลี่ยนไดชาร์จลูกใหม่ หรือนำแบตเตอรี่สำรองมาใส่แทนไปก่อน แล้วจึงนำรถไปยังศูนย์บริการโดยเร็วที่สุด ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดอีกครั้ง


     แต่หากว่าลองบิดกุญแจสตาร์ทแล้วไม่มีเสียงใดๆเลย แต่อุปกรณ์ไฟฟ้ายังคงทำงานได้ปกติ (วิทยุดัง, ไฟหน้าติด, แตรดัง และอื่นๆ) อาจสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ไดสตาร์ทเสีย ให้ลองหาท่อนไม้มาเคาะไดสตาร์ต (ต้องระมัดระวังอย่าให้โดนอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย) ถ้าสตาร์ตติดแสดงว่าไดสตาร์ตสกปรก แต่หลังจากนั้นก็ต้องถอดไปทำความสะอาดด้วย แต่ถ้าเคาะแล้วยังไม่ทำงานก็ต้องถอดออกไปซ่อม หรือหากไม่ทราบว่าไดสตาร์ทอยู่ตรงไหนของเครื่องยนต์ อาจจำเป็นต้องเรียกช่างเพื่อมาแก้ไขให้ต่อไป

     ในกรณีนี้หากเป็นรถเกียร์ธรรมดา สามารถใช้วิธีเข็นสตาร์ตเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จากนั้นจึงนำรถเข้าไปยังศูนย์บริการหรืออู่ต่อไป

     ที่กล่าวมาเบื้องต้น เป็นสาเหตุที่พบได้ทั่วไป แต่อาการสตาร์ทไม่ติดอาจมีสาเหตุที่ลึกกว่านี้ก็เป็นได้ เช่น ในกรณีที่รถติดแก๊ส หรือ เครื่องยนต์มีสภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะนำเสนอให้คุณผู้อ่านทราบต่อไปครับ
(ขอบคุณเนื้อหาจาก ประชาชาติธุรกิจ)

เช็กด่วน! 7 อาการรถยนต์ส่อมีปัญหา!!

     มาสังเกตอาการรถยนต์ของคุณกันดีกว่า ว่ามีสิ่งผิดปกติใดๆหรือไม่ ด้วยวิธีเช็คง่ายๆ 7 ประการ ช่วยบ่งบอกอาการเสียเบื้องต้นไม่ให้ลุกลามเกินแก้ไข ไปดูกันว่าทำอย่างไรบ้าง?     1.สตาร์ตเครื่องนานกว่าปกติ

     เสียงสตาร์ตนั้นยังบอกอาการของรถท่านได้ เพราะปกติแล้วการสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นจะใช้การถีบตัวไม่เกิน 3 ครั้งใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที ถ้านานกว่านั้นแสดงว่ารถเริ่มมีปัญหา หมายถึงแบตเตอร์รี่อาจจะเริ่มเสื่อมสภาพ ยิ่งถ้ารถคุณสตาร์ตช้า เตรียมเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ลูกใหม่ได้เลย

     2.ร่องรอยน้ำมัน

     บางครั้งเมื่อจอดรถแล้วพบรอยน้ำมันหยดเป็นทางนั้น หรือเป็นจุด อย่าวางใจโดยเด็ดขาด เพราะตามปกติแล้วน้ำมันจะไม่หยดได้เอง นอกจากเกิดความเสียหายต่อระบบนั้นๆ หมายถึงต้องมีอะไรผิดปกติแล้ว ดังนั้น ถ้าพบข้อนี้รีบตรวจสอบด่วน

     3.เสียงที่ผิดปกติ

     อาจเป็นเรื่อง ยากในการสังเกตในระหว่างขับรถ แต่สามารถสังเกตได้เมื่อรถจอดหรือเดินเบาเครื่องยนต์ก่อนขับออกถนน โดยทั่วไปแล้วการทำงานของเครื่องยนต์จะไม่มีเสียงผิดแปลก โดยเฉพาะเสียงเหล็กกระทบกัน หรือทางศัพท์ช่าง เรียกว่า "เสียงน็อก" (Knocking) หากได้ยินเสียงดังกล่าว และไม่เคยได้ยินมาก่อนนั้น ให้รีบไปหาผู้เชี่ยวชาญทันที แต่ทางที่ดีอันนี้อยากแนะนำบันทึกเสียงนั้นไว้ก่อน อาจจะถ่ายคลิป เพื่อใช้ประกอบในการอธิบายปัญหา

     4.ควันขาวออกท่อ

     รถที่ดีต้อง ไม่มีควันขาว เมื่อไรก็ตาม ที่รถมีอาการควันสีขาวออกท่อ พร้อมกลิ่นฉุน นั่นหมายถึงต้องมีสิ่งที่ผิดปกติกับระบบเครื่องยนต์ หากชี้ชัดไปนั้นจะมีหลายอาการมาก แต่ถ้าเห็นแล้วรีบหาช่างจะดีกว่า     5.ขับรถแล้วดูนุ่มนวลผิดกว่าปกติ

     บางครั้งที่คุณขับรถนั้นเวลาขับสังเกตดีๆ ว่ารถเรานิ่มนวลผิดปกติไปหรือไม่จากที่เคยใช้มา ถ้าใช่แสดงว่ามีความเป็นไปได้ใน 2 ทาง คือ ลมยางอ่อน บางครั้งอาจจะหมายถึงยางรั่ว หรือ ระบบช่วงล่างบางชิ้นเสื่อมสภาพ โดยมากคือสปริงหรือโช้ก

     6.เสียงจี๊ดๆ ตอนเบรก

     เมื่อกดเบรก แล้ว ได้ยินเหมือนเสียงหนูร้องเอยู่ในรถ อาจจะด้านหน้า หรือ ด้านหลัง หมายถึงผ้าเบรกกำลังหมดอายุการใช้งาน ถ้าได้ยินแล้วอย่ารอช้า รีบหาเวลาไปเปลี่ยนผ้าเบรกก่อนจะทำความเสียหายต่อชุดจานเบรก

     7.รถเร่งแล้วอืดกว่าเดิม

     ถ้าเมื่อไรเร่งแล้วรู้สึกว่าไม่พุ่งเหมือนเดิม แต่ไม่มีความผิดปกติอย่างอื่น เช่น รอยน้ำมัน นั่นหมายถึงอาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว แต่หากถ่ายมาแล้วและยังวิ่งอืดอยู่ ก็จะมีอีก 2 เรื่อง คือ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองอากาศ อาการรถมีอัตราเร่งถอยนี้ มีผลโดยตรงต่ออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

เช็ครถง่ายๆใน 10 นาทีก่อนเดินทางไกล

 ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นเวลาที่หลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอย่างล้นหลาม ซึ่งก่อให้เกิดทั้งปัญหารถติดขัด รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ เราจึงขอแนะนำวิธีเช็ครถง่ายๆภายใน 10 นาที เพื่อให้การเดินทางของคุณผู้อ่านราบรื่นที่สุดไงล่ะครับ     หลายคนคงละเลยการเช็คสภาพรถกันมาเป็นระยะเวลานาน เพราะเข้าใจว่ารถตัวเองยังใหม่อยู่ หรือวางใจศูนย์บริการเนื่องจากนำรถเข้าเช็คระยะได้เพียงไม่นาน ดังนั้น ไม่ว่ารถของคุณจะเก่าหรือใหม่ นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ตรวจสอบรถยนต์คันโปรดด้วยตัวเอง สิ่งที่ควรเช็คมีดังนี้     1. เช็คระดับของเหลวในห้องเครื่อง

     ของเหลวที่ต้องครวจเช็ค ได้แก่ น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ, น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์,  น้ำมันเบรก, น้ำกลั่นแบตเตอรี่, น้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและถังพัก (ถ้ามี), น้ำฉีดกระจกรถยนต์ ฯลฯ

     ทุกอย่างที่กล่าวมานี้ควรอยู่ในระดับปกติ ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป หากน้ำมันจุดไหนมีลักษณะเป็นสีดำกว่าปกติอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพ ควรรีบเปลี่ยนก่อนการเดินทางไกล เนื่องจากรถที่ขับเป็นระยะทางไกลๆ จำเป็นต้องใช้รอบเครื่องยนต์สูงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประสิทธิภาพน้ำมันที่ดีจะช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆได้     2. เช็คลมและสภาพยางรถยนต์

     ควรตรวจสอบลมยางทุกเส้นไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป รวมถึงสภาพดอกยางไม่ควรลึกน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และต้องไม่มีรอยฉีก บวม แต่อย่างใด ทางที่ดีควรตรวจสอบสภาพแก้มยางด้านในด้วย รวมถึงยางอะไหล่ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน     3. เช็คระบบกันสะเทือน

     สามารถเช็คได้ง่ายๆด้วยการใช้น้ำหนักตัวขย่มลงไปบริเวณตัวถังรถ 1 ครั้ง โดยทำทั้ง 4 ล้อ หากโช็คอัพยังอยู่ในสภาพดี รถจะเด้งกลับขึ้นมาแล้วหยุดทันที (หากลองฟังเสียงจะมีเสียง 'ฟื้ด' เบาๆตามจังหวะการเด้งของตัวรถด้วย) แต่หากโช็คอัพเสื่อมสภาพ ตัวรถจะเกิดอาการกระเด้งต่อเนื่องหลายครั้งจนกว่าจะหยุด ทางดีที่ควรรีบเปลี่ยนโช็คอัพเสียก่อน เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพการเกาะถนนโดยตรง

     4. เช็คอุปกรณ์ส่องสว่าง

     เช็คอุปกรณ์ส่องสว่างทั้งภายนอก-ภายในทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า, ไฟท้าย, ไฟเลี้ยว, ไฟเบรก รวมถึงไฟเบรคดวงที่ 3 ซึ่งหลายรุ่นถูกติดตั้งไว้ภายในรถ หากหลอดใดขาดควรรีบเปลี่ยนโดยทันที     5. เช็คเสียงผิดปกติ

     ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ไม่มีเสียงผิดปกติ ทั้งขณะเปิดแอร์ และเร่งเครื่อง ซึ่งเสียงที่พบบ่อยมักเป็นเสียงของสายพานที่เกิดการเสื่อมสภาพ จนมีเสียงดังเอี๊ยดจากห้องเครื่องในขณะเร่งเครื่อง รวมถึงต้องไม่มีเสียงดังเอี๊ยดจากเบรก ซึ่งมักบ่งบอกว่าผ้าเบรคใกล้หมดแล้ว หากมีเสียงผิดปกติเหล่านี้ควรรีบแก้ไขเสียก่อน     6. เช็ควันหมดอายุพรบ.และประกันภัย

     ควรตรวจสอบวันหมดอายุของพรบ.และประกันภัยให้ดีเสียก่อนออกเดินทาง และควรทำความเข้าใจเงื่อนไขของประกันภัยที่ซื้อไว้ให้ดี โดยเฉพาะประเภท 2 พลัส และ 3 พลัสทั้งหลาย

     7. เช็คอุปกรณ์จำเป็นติดรถ

     หากเกิดเหตุฉุกเฉินยามอยู่ต่างถิ่นที่ไม่คุ้นเคย การพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงควรหาอุปกรณ์ติดรถเผื่อไว้สำหรับยามฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็น สายลากจูง, สายพ่วงแบตเตอรี่, น้ำสะอาด (เผื่อกรณีต้องเติมหม้อน้ำ), ป้ายเตือนสะท้อนแสง รวมถึงไฟฉายเล็กๆติดรถไว้ เป็นต้น     8. เตรียมความพร้อมของผู้ขับ

     สิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากสภาพรถที่สมบูรณ์ ก็คือความพร้อมของผู้ขับขี่นั่นเอง ทางที่ดีควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง อาจเตรียมน้ำ ขนม ลูกอม ไว้ทานเล่นๆระหว่างทาง หากรู้สึกง่วงก็ควรเปลี่ยนคนขับ หรือแวะปั๊มล้างหน้าล้างตาเสียหน่อย     สุดท้ายนี้ ทีมงาน Sanook!Auto ก็ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายด้วยสวัสดิภาพ ปลอดภัยทุกท่านครับ

6 วิธีเช็คสภาพรถหลังกลับจากเดินทางไกล

 การตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังจากเดินทางไกลถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตัวรถถูกใช้งานมาอย่างหนัก ทั้งเผชิญกับหลุมบ่อ, ถนนลูกรัง, การลากรอบเครื่องยนต์เป็นเวลานานๆ แม้กระทั่งการบรรทุกน้ำหนักมากกว่าปกติ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการสึกหรอในชิ้นส่วนต่างๆของรถ หากเราตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เบื้องต้น ก็จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนจะลุกลามบานปลายในระยะยาว


     สิ่งที่ควรตรวจเช็คสภาพหลังกลับจากเดินทางไกล มีดังนี้     1.เช็คน้ำมันเครื่อง

     ควรเช็คระดับน้ำมันเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับปกติ โดยระดับของน้ำมันไม่ควรพร่องลงไปจากระดับที่วัดก่อนการเดินทางมากนัก หากพบว่าน้ำมันเครื่องพร่องลงไปมากหรือต่ำกว่าระดับ MIN ก็ควรตรวจเช็คว่ามีการรั่วซึมจุดใดหรือไม่

     นอกจากนั้นควรเช็คสภาพน้ำมันเครื่องว่าไม่ดำจนเกินไป รวมถึงไม่มีเศษเขม่าเจือปนอยู่ หากพบก็ควรหาเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ไปเลย     2.เช็คสภาพและลมยาง

     การเดินทางไกลอาจส่งผลให้ความดันลมยางลดลง จึงควรเช็คลมยางเมื่อมีโอกาส เพื่อป้องกันการสึกหรอของยางและลดโอกาสเกิดอันตรายจากการขับด้วยความเร็วสูง นอกจากนั้นยังควรตรวจสภาพยางว่าไม่มีอะไรเข้าไปทิ่ม อุด ตำ จนเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วซึมอย่างช้าๆ

     หากพบว่าล้อใดล้อหนึ่งมีความดันลมน้อยผิดปกติ ให้สันนิษฐานว่าล้อข้างนั้นอาจมีอะไรทิ่มเข้าไปแล้วคาอยู่ในเนื้อยาง เป็นเหตุให้เกิดการรั่วซึมอย่างช้าๆ ทางที่ดีควรปะยางหรือเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย     3.เช็คน้ำหล่อเย็น

     ควรตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น ทั้งในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำ ทางที่ดีน้ำหล่อเย็นไม่ควรลดระดับไปมากนักเมื่อเทียบกับก่อนเดินทางไกล และควรเติมให้ได้ระดับพอดีก่อนใช้งานต่อไป     4.เช็คช่วงล่างและระบบกันสะเทือน

     การขับรถไปยังที่ที่ไม่คุ้นทาง อาจส่งผลให้ขับตกหลุมได้ ซึ่งหากเป็นหลุมเล็กๆก็คงไม่เป็นอะไร แต่หากเป็นหลุมขนาดใหญ่ อาจส่งผลให้ศูนย์ล้อผิดเพี้ยนไปได้ ให้ลองเช็คเบื้องต้นด้วยการปล่อยพวงมาลัยขณะที่รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หากรถยังคงสามารถวิ่งไปตรงๆ ก็ไม่มีปัญหา ทั้งนี้ควรเช็คสภาพถนนว่ามีการลาดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลให้รถแฉลบออกด้านข้างได้เช่นกัน

     นอกจากนั้นยังควรตรวจสอบด้วยการฟังดูว่ามีเสียงผิดปกติขณะขับผ่านทางขรุขระหรือไม่     5.เช็คไส้กรองอากาศ

     การเดินทางไปต่างจังหวัดอาจต้องขับผ่านถนนที่มีฝุ่นมากกว่าปกติ จึงควรเช็คไส้กรองอากาศว่ามีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่หรือไม่ หากมีก็ควรเป่าออก หรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่ เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

     หากเป็นกรองชนิดแห้งปกติ ถ้าไม่มีฝุ่นมากจนเกินไปนัก สามารถเป่าสิ่งสกปรกออกได้ แต่หากเป็นไส้กรองชนิดเคลือบน้ำมันจะไม่สามารถทำความสะอาดได้ ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว     6.เช็คสภาพตัวถัง

     ควรล้างรถเมื่อมีโอกาส เพราะฝุ่นควันที่ติดมานั้น อาจสร้างผลกระทบต่อชั้นสีในระยะยาวได้ จากนั้นจึงควรเช็ครอบตัวรถว่ามีรอยบุบหรือรอยขูดขีดใดๆหรือไม่ เพื่อจะได้พิจารณาเคลมประกันหรือทำสีต่อไป (หรือปล่อยไว้เฉยๆก็ไม่ว่ากัน)     ขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายคนอาจมองข้าม เนื่องจากเห็นว่ากลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพแล้วก็จบกันไป แต่หากปฏิบัติได้ตามวิธีขั้นต้นนี้แล้วล่ะก็ จะช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจพบความผิดปกติเบื้องต้นได้ ก่อนปัญหาจะลุกลามใหญ่โตนั่นเอง

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

วิธีการดูแลเบาะรถยนต์


การดูและเบาะรถยนต์เราจะแนะนำ โดยการการแบ่งเบาะรถยนต์เป็น 3 ประเภทดังนี้ 


1. เบาะหนังแท้- ไม่ควรอมความร้อน
- มีผิวสำผัสที่รู้สึกดีกว่าวัสดุชนิดอื่น
- ดูหรูหรา ภูมิฐาน
- มีความคงทนสูง (ถ้าใช้และดูแลอย่างถูกวิธี)
- รักษายากกว่าวัสดุตัวอื่น
-อาจเกิดเสียงดัง ออดแอดอันเกิดจากการเสียดสีของผิวสัมผัส
- เก็บความชื้นได้ดีกว่าหนังเทียมโดยทั่วไปคุณสมบัติของผ้าที่ถือว่าดีมีความคงทนถาวรที่สุดชนิดหนึ่งก็คือหนังแท้ทั้งยังให้ความรู้สึกที่หรูหรามากกว่าผ้าชนิดอื่นแต่ราคาก็แพงกว่าอยู่มาก

วิธีการดูแลรักษาเบาะหนังแท้

อย่าให้ถูกแสงแดดนานๆเพราะจะทำให้ผ้ากรอบได้เร็วกว่าปกติอันเนื่องมาจากรังสีUV พยายามอย่าโดนน้ำหรือความชื้นเพราะผ้าหนังแท้มีคุณสมบัติซึมน้ำได้พอสมควรและที่สำคัญเมื่อหนังเกิดความชื้นขึ้นจะทำให้ตัวแบททีเรียที่ฝังอยู่ข้างในออกมาเดินเพ่นพ่านส่งกลิ่นอับอย่าเช็ดเบาะด้วยน้ำยาเคลือบเบาะบ่อยนักควรใช้เท่าที่จำเป็น เพราะว่าเมื่อเราเช็ดไปแล้วนั้นน้ำยาต่างๆที่เราใช้เช็ดจะเข้าไปฝั่งอยู่ภายในทำให้ผ้านุ่มดูเหมือนใหม่(ฟังแล้วดูดีจัง)แต่เมื่อใดที่สารดังกล่าวเสื่อมก็จะกลายเป็นสารที่มีความหนืดสูงซึ่งจะทำให้ผ้าแข็งขึ้นทำให้ต้องทาซ้ำใหม่เพื่อให้กลับมานิ่มเหมือนเดิม โดยจริงๆ แล้วนั้นบางบริษัทที่มีรถยนต์ระดับหรูหราและร้านเบาะรถยนต์เขาจะใช้Vaselineทาบางๆจะทำให้ผ้าไม่กรอบง่ายแต่ต้องทาบ่อยๆเพราะเขาจะติดอยู่แค่ผิวนอกอาจจะหลุดออกได้ง่ายหน่อย แต่ในเมื่อถ้าเราอยากจะใช้เบาะหนังแท้ให้สวยก็ต้องรักษากันหน่อยละกัน


2. เบาะหนังเทียม- รักษาง่ายกว่าวัสดุตัวอื่น
- ไม่เก็บความชื้น
- อมความร้อน
- ผิวสัมผัสสบายไม่อบ
- ไม่ทนทานเท่าวัสดุตัวอื่นๆวิธีการรักษาของวัสดุตัวนี้ไม่ยุ่งยากจัดได้ว่าง่ายที่สุดก็ได้

วิธีการดูแลรักษาเบาะหนังเทียม

อย่าให้โดนแดดบ่อยนักอันนี้เป็นเหมือนกันทุกอย่างโดยบ่อยๆเสื่อมเร็วอย่างเช่นยางต่างๆเสื่อมเร็วกว่าเมืองนอกตั้งเยอะนำเข้าก็แพง ภาษีโหดร้ายเลยต้องทนๆ เอาถ้าเบาะเลาะก็ใช้ผ้าชุบน้ำให้แล้วบิดพอหมาดเช็ดเหมือนกับที่เช็ดแผงประตูหรือแผงหน้าปัทนั้นแหละคุณสมบัติไม่ต่างกันเท่าใหร่สำหรับเบาะชนิดนี้ก็ยังอุตส่าห์มีน้ำยามาเคลือบเงาอีกบางทีน้ำยาเคลือบเงาแพงกว่าค่าผ้าเสียอีก


3. เบาะกำมะหยี่,เบาะผ้า

- ไม่อมความร้อน
- มีผิวสำผัสที่รู้สึกดีกว่าหนังเทียม
- ดูหรูหรา ภูมิฐานรองมาจากหนังแท้
- มีความคงทนสูง(ถ้าใช้และดูแลอย่างถูกวิธี) 
- รักษายาก
- เก็บความชื้นได้ดี
- มีกลิ่นอับง่าย

วิธีการดูแลรักษาเบาะกำมะหยี่,เบาะผ้า

การดูแลรักษาเบาะกำมะหยี่,เบาะผ้าเห็นจะยากที่สุดก็เป็นเรื่องของความสะอาดเพราะเป็นวัสดุที่มีความสามารถเก็บสิ่งสกปรกต่างๆ ในตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะของเหลวที่ใหลซึมเข้าสู่เนื้อในแล้วละก็ตัวผ้าจะเป็นด่างในทันที่โดยส่วนมากวัสดุชนิดนี้ที่นำมาใช้ในรถยนต์นั้นมักจะใช้สีเข้มเพื่อเป็นการเลี่ยงสีไม่ให้เห็นสิ่งสกปรกด้านใน