วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

ข้อสอบ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 คำว่า " การขนส่ง " มีหมายความว่า การขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถ                                                                            

 การขนส่งโดยรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารมิได้อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522                                                                                              

ผู้ใดมิได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง คือ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมี  4  ประเภท                                                    

 ในกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย เจ้าของรถจะต้องไปยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ภายใน
          15 วัน นับแต่วันทราบถึงการสูญหาย                                                            

ผู้ใดไม่ใช่ผู้ประจำรถ                                                                              
          คือ นายท่าปล่อยรถ                                                                                

ใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถมี 4  ประเภท                                                      

 ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถมีอายุ 3  ปี                                                        

การปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง ผู้ขับรถจะขับรถได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง              

 คำสั่งผู้ตรวจการ ให้สามารถใช้แทนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถได้              
          72 ชั่วโมง                                                                                            

 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี                            


สัญญาณไฟจราจร ไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ                                          

ผู้ขับรถที่เมาสุราตามกฎหมายจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์                                                                                                      

ใบอนุญาตเป็นนายตรวจใช้เป็นใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารได้                                

กฎหมายได้กำหนดอัตราความเร็วให้รถบรรทุกคนโดยสารวิ่งในเขตกรุงเทหมหานครไว้ ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง                                                                                              

กฎหมายได้กำหนดอัตราความเร็วของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่วิ่งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ไว้ ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง                                                        

 ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง                                                        

ผู้ขับรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องใช้ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4                        

การขนส่งไม่ประจำทาง มีความหมายว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง                

 “การขนส่ง” หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของ โดยทางบกด้วยรถ                          
 การขนส่งประจำทางหมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด

การขนส่งไม่ประจำทาง มีความหมายว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง                

การขนส่งโดยรถขนาดเล็กหมายความว่า                                                        
          การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดด้วยรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัม                                                                          


การขนส่งส่วนบุคคล หมายความว่า                                                              
          การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม        

การขนส่งระหว่างจังหวัดหมายความว่า                                                          
          การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งกระทำระหว่างจังหวัดกับจังหวัด                                                                                                

 การขนส่งประจำทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซึ่งกระทำระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ      

 รถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมายความว่า                                      
          ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นและหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เว้นแต่รถไฟ                            

ผู้ตรวจการ หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง                

 พนักงานตรวจสภาพ หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

 นายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งาทางบก คือ นายทะเบียนประจำจังหวัด และ นายทะเบียนกลาง                                                                                                      

รถโดยสารสองชั้น มิได้อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก                    

ข้อใดถูกต้องที่สุด                                                                                  
          ผู้ใดประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก    
          หรือการขนส่งส่วนบุคคลต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน                                  
ใบอนุญาตประกอบการขนส่มีสี่ประเภทได้แก่ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง, ไม่ประจำทาง, โดยสารขนาดเล็ก, ส่วนบุคคล                                                            

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้
          ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้
          ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประสงค์ใช้รถผิดประเภท ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครั้งคราว                                                                              

 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางมีอายุ 7 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต                

 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางมีอายุ 7  ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการกลางอนุมัติ  

มูลนิธิ วัด กระทรวง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล      

วัดพระธรรมกาย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล          

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ                                
          ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ                                      
          ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องรายงานเกี่ยวกับการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง                                                                                                        

นาง ก (ภรรยา) นั่งโดยสารรถประจำทางซึ่ง นาย ข  ผู้เป็นสามีเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร
          นาย ก เก็บค่าโดยสารได้ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น                                      

ผู้ประการขนส่งที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ประสงค์นำรถออกนอกเส้นทางทำการขนส่งจะ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนกลาง                                                

ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท      

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหายผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย                          

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  
          ต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการถูกทำลายหรือชำรุด                                                                                        

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต                                                

 เมื่อผู้ตรวจการเชื่อว่ามีการกระทำให้มีอำนาจจับกุมผู้ฝ่าฝืนเพื่อส่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป                                                                                              

การวางหลักทรัพย์ประกันความเสียหายตามกฎหมายว่าด้วยรถขนส่งสามารถใช้สิ่งต่อไปนี้วางหลักทรัพย์ได้                                                                                              
          - เงินสด                                                                                              
          - พันธบัตรรัฐบาล                                                                                  
          - สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งทำกับบริษัทประกันภัย                        

กรณีหลักทรัพย์ที่นำมาวางประกันความเสียหายมีมูลค่าน้อยลง นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจำจังหวัด                                                                                        
          มีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนำหลักทรัพย์มาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนหรือมูลค่าตามที่กำหนด                                                                                      
                 

เมื่อผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายประสงค์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและพนักงานสอบสวน                                                                                    
          พิจารณาเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย                                                                        
          เบื้องต้นภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากพนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน              

 บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นคือ                                                
          ผู้โดยสารของรถคันที่ก่อให้เกิความเสียหาย                                                    

รถที่นำมาใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพ                                                            
          - จดทะเบียนและชำระภาษีครบถ้วน                                                              
          - มีสภาพมั่นคงแข็งแรง                                                                            
          - มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้อง                                                            

 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถให้ใช้ได้สี่งวดดังนี้                                                      
          เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม                                  

ผู้ประกอบการขนส่งต้องการเปลี่ยตัวถังรถจะต้อง                                              
          ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นหนังสือแล้วจึงเปลี่ยนตัวถังได้                        

ผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะเลิกใช้รถที่จดทะเบียนจะต้อง                                
          แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบและนำแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนแก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกใช้รถ                                                                              

ผู้รับโอน และ ผู้โอน ต้องแจ้งการโอนรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันต่อนายทะเบียน  

การคำนวณภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกข้อใดถูกต้อง                      
          คำนวณตามน้ำหนักรถ                                                                              

การชำระภาษีรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก                                          
          - การขำระภาษีให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปีต่อนายทะเบียน                            
          - การขำระภาษีจะขอชำระเป็นรายงวดก็ได้                                                      
          - การชำระภาษีเป็นรายงวดต้องชำระค่าธรรมเนียม                                              

การชำระภาษีรถตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกชำระเป็นงวดได้                      
          ตามจำนวนงวดที่กฎหมายกำหนด                                                                

เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษี จะมาดำเนินการโอนรถให้ผู้รับโอนได้                            
          แต่ต้องชำระภาษีที่ค้างให้เรียบร้อย                                                              

รถค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี                                                    
          รถทะเบียนระงับ                                                                                    

รถที่จดทะเบียนแล้วมีการแก้ไขเปลี่ยแปลงเป็นเหตุให้น้ำหนักรถเพิ่มขึ้น                    
          เจ้าของรถต้องรับภาระรับผิดชองภาษีที่เพิ่มขึ้น                                                  

รถที่ใช้ในการขนส่งส่วบุคคลของหน่วยงานต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี        
          กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นวัด มูลนิธิ สภากาชาด                              
รถที่ได้จดทะเบียนแล้ว ถ้าเจ้าของรถแจ้งไม่เสียภาษีต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบและคืนแผ่นป้ายภายในกี่วัน                                                                                                    
          30 วันนับแต่วันถึงกำหนดเสียภาษีครั้งถัดไป                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                       

 เมื่อแผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย เจ้าของรถต้องดำเนินการ ยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนภายใน 15 วัน                                                                                                                

เมื่อแผ่นป้ายทะเบียนชำรุด เจ้าของรถต้องดำเนินการ ยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนภายใน 15 วัน                                                                                                        

เมื่อแผ่นป้ายทะเบียนลบเลื่อนในสาระสำคัญเจ้าของรถต้องดำเนินการ ยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนภายใน 15 วัน                                                                                      

ผู้ประจำรถ ได้แก่                                                                                  
          ผู้ขับรถ                                                                                              
          ผู้เก็บค่าโดยสาร และ ผู้บริการ                                                                                    
          นายตรวจ                                                                                            

นายสถานี ไม่ใช่ผู้ประจำรถ                                                                        

ใบอนุญาตสำหรับผู้ประจำรถมี 4 ประเภท                                                                

ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจการไม่ใช่ใบอนุญาตผู้ประจำรถ                                          

 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมี 4 ชนิด                        

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ บ.3 ใช้แทนใบอนุญาตขับรชนิดใดได้                                
          ใช้แทนใบอนุญาต  บ .1 และ บ.2                                                              

ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารประจำทางต้องมีคุณลักษณะอย่างไร        
          มีสัญชาติไทย                                                                                      
          มีความรู้และความสามารถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                                        
          ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม  

สัญชาติไทยไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ขับรถส่วนบุคคล          

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถให้มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต            

ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต้อง                                  
          มีใบอนุญาตอยู่กับตัว                                                                              
          แต่งกายสุภาพ                                                                                      
          ไม่เสพสุรา                                                                                          

ขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต้องไม่                                
          ดื่มสุรา (แอลกอฮอร์ต้องเป็น 0 )                                                                          

ผู้ขับรถต้องหยุดหรือจอดรถ ณ สถานีขนส่งและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนส่ง    

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกินสี่ชั่วโมงพักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมงติดต่อกัน                                                                          

นาย ก ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง                                    
          นาย ก ไม่รับผู้โดยสารซึ่งเป็นวัณโรคขึ้นรถประจำทาง                                          

ผู้โดยสารต้องการให้รถหยุดในที่ห้ามจอดรถ ท่านเป็นพนักงานขับรถจะปฏิบัติอย่างไร    
          ไม่หยุดรถให้ เนื่องจากที่ห้ามจอดไม่สามารถจอดรถได้                                      

ผู้ตรวจการมีอำนาจยึดใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถและสั่งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นไปรายงานตนต่อนายทะเบียนภายใน 72 ชั่วโมง                                                              

ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 15 วัน                                                                                                              

สถานีขนส่งมีกีประเภท อะไรบ้าง                                                                          
          2 ประภท  สถานีขนส่งผู้โดยสาร และ สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ                      

ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานีถานีขนส่งต้องจัดให้สิ่งใดบ้าง                                  
          เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำสถานีขนส่งตลอดเวลา                                                

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายขนส่งมีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต              

บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เนื่องจากความเสียหายในการขนส่ง ได้แก่
          ผู้เสียหายที่อยู่และมิได้อยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย                                

เมื่อขับรถติดต่อกันมาแล้ว 4 ชั่วโมงให้หยุดพักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วจึงขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน                                                                                              

ในขณะขับรถผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามข้อใด?                                                      
          ต้องมีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวเองและต้องแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอตรวจ                
          ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น                                                      
          แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                                        

กรณีต่อไปนี้ผู้ขับรถต้องดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ                        
          ใบอนุญาตชำรุด                                                                                    
          ใบอนุญาตสูญหาย                                                                                
          ใบอนุญาตลบเลือนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ    
                                               
ผู้ขับรถโดยสารประจำทางต้องหยุดรถเพื่อรับ – ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือป้ายหยุดรถประจำทางห้ามผู้ขับรถบรรทุกสิ่งของหยุดรถหรือจอดรถเพื่อขนถ่ายสินค้าบนถนนสาธารณะ          

ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจะสับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่                                        
          ใบอนุญาตผู้ขับรถใช้เป็นใบอนุญาตผู้เป็นค่าโดยสารได้                                      
          ใบอนุญาตนายตรวจใช้เป็นใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารได้                                              
          ใบอนุญาตผู้บริการใช้เป็นใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารได้                                      

 ห้ามผู้ขับรถ                                                                                          
          ขับรถในขณะที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสิ้นอายุ                                                  
          ขับรถในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ                                              
          ขับรถหลังจากที่ได้รับใบสั่งเกิน 72 ชั่วโมง                                                      

อำนาจของผู้ตรวจการ                                                                              
          - เรียกรถให้หยุดหรือจอดเพื่อตรวจสอบ และเมื่อเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายให้มีอำนาจจับกุมผู้ฝ่าฝืนส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดี                    
          - เมื่อตรวจพบว่ารถคันใดมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน      
            ถูกต้องตามที่กำหนด ถ้าการใช้รถคันนั้นต่อไปน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การขนส่งให้มีอำนาจสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวได้                                                    

ในการปฏิบัติหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขับรถ                                                              
          ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร                                                                  

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะไม่ใช่ใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                              

การใช้รถที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (รถป้ายแดง)ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
          ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนใช้                                                  

ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายขนส่งมีอายุ  3 ปี                                      

ห้ามมิให้ผู้ขับรถบรรทุกผู้โดยสารกระทำดังนี้                                                    
          บรรทุกบุคคลที่เป็นโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อที่น่ารังเกียจไปกับผู้โดยสาร                      
          บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตรายโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไปกับผู้โดยสาร                                                                                                
          บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นที่พึงรังเกียจไปกับผู้โดยสาร                                                                                                                                                                                                                                              

ผู้ขับรถ มีหน้าที่โดยตรงในการชำระค่าบริการเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานีขนส่งเมื่อนำรถเข้าหยุดหรือจอด ณ สถานีขนส่ง                                                                              

ห้ามไม่ให้ผู้ขับรถกระทำการ                                                                      
          ส่งเสียงด้วยประการใดๆ ในลักษณะไม่สมควรหรือไม่สุภาพ                                  

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายขนส่ง                                    
          ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2  นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 ได้          
          ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3 นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2, 1 ได้                
          ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 นำไปใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1, 2, 3 ได้  

ผู้ขับรถที่ถูกนายทะเบียนสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง                                  

เมื่อขับรถเข้า ณ สถานีขนส่ง ผู้ขับรถควร                                                        
          - ลงจากรถเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถซึ่งจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการขับรถ              
          - ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณตัวรถ สังเกตดูว่าอุปกรณ์ส่วนควบชำรุดหรือผิดปกติหรือไม่

รถที่นำมาใช้ในการขนส่งจะต้องเป็น                                                              
          มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควยครบถ้วนถูกต้องสามารถใช้การได้ดี และผ่านการตรวจสภาพ
          ต้องจดทะเบียนและเสียภาษี และได้จัดทำประกันภัยหรือวางหลักทรัพย์ตามกฎหมาย    

กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถมีสารในร่างกาย อันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอื่น
          บุคคลใดมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่ามีสารนั้น ๆ ในร่างกาย คือผู้ตรวจการ, ตำรวจ, เจ้าพนักงานปกครอง