วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมขนส่งประกาศ เพิ่มเวลาการอบรมใบขับขี่จาก 4 ชั่วโมงเป็น 15 ชั่วโมง

กรมขนส่งประกาศ เพิ่มเวลาการอบรมใบขับขี่จาก 4 ชั่วโมงเป็น 15 ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกประกาศเตรียมเพิ่มความเข้มของหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ เพิ่มระยะเวลาอบรมจากเดิม 4 ชั่วโมง มาเป็น 15 ชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!! พัฒนามาตรฐานหลักสูตรอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ ยกระดับความเข้มข้น!!

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนามาตรฐานเนื้อหาวิชาการอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถ และแนวปฏิบัติที่จะสามารถลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดจะยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกากับดูแลพฤติกรรมหลังได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว สาหรับแนวคิดยกระดับความเข้มข้นในการออกใบอนุญาตขับรถเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจครบถ้วนตามหลักสากลก่อนเข้าทดสอบนั้น ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทาเนื้อหาวิชาหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการขับรถที่ปลอดภัย จำนวน 15 หัวข้อ จะใช้เวลาในการอบรม 15 ชั่วโมง ซึ่งต้องจัดสรรเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะสร้างองค์ความรู้และสามารถปลูกฝังให้เกิดวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความสาคัญและประโยชน์ของการมีใบอนุญาตขับรถและการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ , กฎหมาย/ข้อห้าม , พ.ร.บ.จราจร(ป้ายต่างๆ)/พ.ร.บ.ขนส่งทางถนน , คาเตือน/มารยาทในการขับรถ , ข้อแนะนากับมารยาทในการใช้ทาง , คุณสมบัติของผู้ขับรถที่ดี โรค ภาวะ ข้อจากัดด้านร่างกายมนุษย์กับการจราจร , ประสาทการรับรู้ , สมรรถภาพของรถ/ถนน/สิ่งแวดล้อม , การรับรู้และแก้ไขข้อผิดพลาด , พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน , ข้อผิดพลาดตามกฎหมายจราจรและการใช้ทาง , สุขภาพที่มีผลต่อการขับรถ , ข้อจากัดของใบอนุญาตขับรถ , การมีใบอนุญาตขับรถ และการถือครองใบอนุญาต รวมถึงจัดทาเนื้อหาอบรมสาหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ และจัดทาเนื้อหาอบรมเพื่อฟื้นฟูพฤติกรรมสาหรับผู้ขับรถที่กระทาผิดบ่อยครั้งด้วย หากการจัดทาหลักสูตรดังกล่าวได้ข้อสรุปเป็นที่แน่นอนแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเรียนรู้หรือเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยอาจไม่จาเป็นต้องเข้ารับอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว

นายธีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับปัจจุบันแนวทางปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยังคงดาเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านอบรมหลักสูตรจานวน 4 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวน 2 ชั่วโมง การขับรถอย่างปลอดภัยจานวน 1 ชั่วโมง และมารยาทในการขับรถจานวน 1 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 45 ข้อ และการทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก รวมระยะเวลาการดาเนินการทั้งสิ้นประมาณ 2 วันทาการ ซึ่งส่วนราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทุกแห่งได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองซึ่งมีกว่า 50 แห่ง หรืออบรมกับสถาบันการศึกษาที่ทา MOU ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจานวน 44 แห่ง ซึ่งประชาชนสามารถนาใบรับรองการผ่านการอบรมมาเป็นหลักฐานเพื่อทดสอบขับรถภาคปฏิบัติและได้รับใบอนุญาตขับรถภายใน 1 วัน ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ประชาชน กรมการขนส่งทางบกดาเนินการอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการผลิตนักขับขี่ที่มีคุณภาพและใส่ใจความปลอดภัยของทั้งตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจากตัวผู้ขับขี่เองเป็นสาคัญ การเพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตรหรือเพิ่มเกณฑ์แบบทดสอบจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อการปลูกฝังจิตสานึกเท่านั้น ส่วนสาคัญอยู่ที่ผู้ขับขี่ซึ่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ