วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เฉลยASEAN Review FINAL update

เฉลยASEAN Review FINAL update

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
1. ข้อใดคืออุปสรรคของการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี 
ก. ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพนั้นๆตามมาตรฐานประเทศที่ต้องการทำงาน
ข. ต้องจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศนั้นๆ จึงจะทำงานได้
ค. หากย้ายไปทำงานในประเทศอื่น เกิน 10 ปี จะเสียสัญชาติเดิม
ง. ถูกทุกข้อ 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
2. ข้อใด ไม่ได้อยู่ในแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ก. เป็นภูมิภาคที่มีความเอกภาพ สงบสุข แข็งแกร่ง
ข. การพัฒนามนุษย์
ค. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
ง. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
3. แนวคิดจัดตั้งประชาคมอาเซียน อยู่ใน................. ในการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ ...... ณ ....... พ.ศ. ........ 
ก. ปฎิญญาบาหลี I , 12 , อินโดนีเซีย , 2550
ข. ปฎิญญาบาหลี II , 9 , อินโดนีเซีย , 2546
ค. ปฎิญญาบาหลี I , 9 , อินโดนีเซีย , 2546
ง. ปฎิญญาบาหลี II , 12 , ฟิลิปปินส์ , 2550 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 2
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
4. ประเทศใดไม่ได้อยู่ใน โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
ก. เมียนมาร์
ข. เวียดนาม
ค. จีน
ง. ทุกข้อเป็นสมาชิก 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 4
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
5. ASEAN+6 มีประชากรคิดเป็นกี่ส่วนของประชากรโลก 
ก. 1/2
ข. 1/3
ค. 1/4
ง. 1/5 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
6. แต่เดิมมีกำหนดการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ใด 
ก. 2563
ข. 2020
ค. 2558
ง. 2015 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดประชาคมอาเซียน 
ก. การสิ้นสุดสงครามเย็น
ข. ระบบการค้าเสรี
ค. วิกฤติเศรษฐกิจ 2540
ง. ทุกข้อเกี่ยวข้อง 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 4
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
8. กฎบัตรอาเซียน มี่กี่หมวด กี่มาตรา 
ก. 13 หมวด 55 มาตรา
ข. 13 หมวด 50 มาตรา
ค. 14 หมวด 55 มาตรา
ง. 14 หมวด 50 มาตรา 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
9. ประเทศใดเป็นคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียน 
ก. ออสเตรเลีย
ข. จีน
ค. ญี่ปุ่น
ง. เกาหลีใต้ 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
10. ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลักใดบ้าง 
ก. AEC AFTA ASCC
ข. AEC ACIA ASCC
ค. AEC APSC ASCC
ง. AEC APSC AFAS 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 3
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
11. ข้อใดผิด เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี 
ก. ใช้ระบบ CEPT
ข. สินค้า Highly Sensitive List ไม่อยู่ในข้อกำหนดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน
ค. ปี 2553 ประเทศไทย คิดภาษีขาเข้า 0%
ง. สินค้าทุกประเภทต้องได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 4
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
12. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ AHA Centre 
ก. การจัดการภัยพิบัติ
ข. สำนักงานอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ค. อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ง. ไม่มีข้อใดผิด 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 3
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
13. ข้อใดอยู่ในเสาหลัก ต่างจากพวก 
ก. ZOPFAN
ข. ACIA
ค. TAC
ง. SEANWFZ 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 2
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
14. กฏบัตรอาเซียน มีผลบังคับใช้ เมื่อใด 
ก. 15 ธันวาคม 2514
ข. 15 ธันวาคม 2551
ค. 31 ธันวาคม 2558
ง. 8 สิงหาคม 2510 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 2
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
15. ประเทศไทยได้รับหน้าที่ในการทำ Roadmap ในสาขาใด 
ก. ยาง และ สิ่งทอ
ข. การท่องเที่ยว และ การบิน
ค. บริการสุขภาพ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. การเกษตร และ การประมง 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 2
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
16. แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีกี่ข้อ 
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 2
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
17. ข้อใดคือเมืองหลวงของออสเตรเลีย 
ก. เพิร์ธ
ข. เมลเบิร์น
ค. ซิดนีย์
ง. แคนเบอร์รา 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 4
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
18. ข้อใดเป็นคู่เจรจาอาเซียนทั้งหมด 
ก. ปากีสถาน จีน ญี่ปุ่น
ข. สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
ค. จีน รัสเซีย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ง. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีเหนือ 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 3
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
19. ท่าเรือน้ำลึกทวาย อยู่ในประเทศใด 
ก. กัมพูชา
ข. เวียดนาม
ค. ไทย
ง. เมียนมาร์ 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 4
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
20. IAI เกี่ยวข้องกับอะไร 
ก. ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่าง ASEAN-6 กับ CLMV
ข. กลุ่มธุรกิจประกันภัยอาเซียน
ค. ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
21. Vision ASEAN 2020 นำไปสู่แนวคิดการก่อตั้งอะไร 
ก. เขตการค้าเสรีอาเซียน
ข. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ค. ประชาคมอาเซียน
ง. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 3
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
22. กฎบัตรอาเซียน รับรองเมื่อการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ ..... ปี พ.ศ. ...... ณ ....... 
ก. 12 , 2551 , ฟิลิปปินส์
ข. 13 , 2551 , สิงคโปร์
ค. 12 , 2550 , ฟิลิปปินส์
ง. 13 , 2550 , สิงคโปร์ 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 4
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
23. สกุลเงินของเกาหลีใต้ คือสกุลใด 
ก. วอน
ข. เยน
ค. หยวน
ง. เรียล 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
24. ในปี 2553 ประเทศใดมีการเก็บภาษีขาเข้า ต่างจากพวก 
ก. เวียดนาม
ข. ไทย
ค. มาเลเซีย
ง. บรูไนดารุสซาลาม 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
25. การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี เกี่ยวข้องกับข้อใด 
ก. ACIA
ข. NTBs
ค. MRAs
ง. AFAS 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 3
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
26. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายใน AEC Blueprint 
ก. ปฎิบัติกับนักลงทุนสัญชาติอาเซียน เช่นเดียวกันกับ นักลงทุนตนเอง
ข. เพิ่มสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนสัญชาติอาเซียน
ค. ก ผิด ข ผิด
ง. ก ถูก ข ถูก 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 4
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
27. ระบบ CEPT คืออะไร 
ก. อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน
ข. อัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษที่เท่ากัน
ค. เขตการลงทุนอาเซียน
ง. เขตการค้าเสรีอาเซียน 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
28. มหาวิทยาลัยใด ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
ก. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ง. มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
29. ปฎิญญาเซบู มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 
ก. เลื่อนการเปิดประชาคมอาเซียน จากปี 2020 เป็น 2015
ข. รับรองกฎบัตรอาเซียน
ค. จัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2020
ง. แผนงานของ 3 เสาหลัก ของประชาคมอาเซียน 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 1
<ต้องการทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้คลิกที่เว็บด้านล่าง>
30. ประเทศใดได้ฉายาว่า "ดินแดนแห่งพระอาทิตย์อุทัย" 
ก. ไทย
ข. เกาหลีใต้
ค. จีน
ง. ญี่ปุ่น 
http://www.thaitestonline.com/
เฉลย 4

http://www.thaitestonline.com