วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรมขนส่งประกาศ เตรียมเพิ่มเวลาการอบรมใบขับขี่จาก 4 ชั่วโมงเป็น 15 ชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบกประกาศเตรียมเพิ่มความเข้มของหลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ เพิ่มระยะเวลาอบรมจากเดิม 4 ชั่วโมง มาเป็น 15 ชั่วโมง


                               
กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!! พัฒนามาตรฐานหลักสูตรอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ ยกระดับความเข้มข้น!!

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนามาตรฐานเนื้อหาวิชาการอบรมและทดสอบใบอนุญาตขับรถ และแนวปฏิบัติที่จะสามารถลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดจะยกระดับการออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกากับดูแลพฤติกรรมหลังได้รับใบอนุญาตขับรถไปแล้ว สาหรับแนวคิดยกระดับความเข้มข้นในการออกใบอนุญาตขับรถเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจครบถ้วนตามหลักสากลก่อนเข้าทดสอบนั้น ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและจัดทาเนื้อหาวิชาหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการขับรถที่ปลอดภัย จำนวน 15 หัวข้อ จะใช้เวลาในการอบรม 15 ชั่วโมง ซึ่งต้องจัดสรรเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะสร้างองค์ความรู้และสามารถปลูกฝังให้เกิดวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความสำคัญและประโยชน์ของการมีใบอนุญาตขับรถและการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ , กฎหมาย/ข้อห้าม , พ.ร.บ.จราจร(ป้ายต่างๆ)/พ.ร.บ.ขนส่งทางถนน , คำเตือน/มารยาทในการขับรถ , ข้อแนะนำกับมารยาทในการใช้ทาง , คุณสมบัติของผู้ขับรถที่ดี โรคภาวะ ข้อจากัดด้านร่างกายมนุษย์กับการจราจร , ประสาทการรับรู้ , สมรรถภาพของรถ/ถนน/สิ่งแวดล้อม , การรับรู้และแก้ไขข้อผิดพลาด , พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน , ข้อผิดพลาดตามกฎหมายจราจรและการใช้ทาง , สุขภาพที่มีผลต่อการขับรถ , ข้อจำกัดของใบอนุญาตขับรถ , การมีใบอนุญาตขับรถ และการถือครองใบอนุญาต รวมถึงจัดทำเนื้อหาอบรมสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ และจัดทำเนื้อหาอบรมเพื่อฟื้นฟูพฤติกรรมสำหรับผู้ขับรถที่กระทำผิดบ่อยครั้งด้วย หากการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวได้ข้อสรุปเป็นที่แน่นอนแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเรียนรู้หรือเข้ารับการอบรมผ่านช่อง   ทางอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยอาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว


นายธีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับปัจจุบันแนวทางปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยังคงดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านอบรมหลักสูตรจำนวน 4 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ชั่วโมง การขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 1 ชั่วโมง และมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 45 ข้อ และการทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก รวมระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 2 วันทำการ ซึ่งส่วนราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทุกแห่งได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองซึ่งมีกว่า 50 แห่ง หรืออบรมกับสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจานวน 44 แห่ง ซึ่งประชาชนสามารถนำใบรับรองการผ่านการอบรมมาเป็นหลักฐานเพื่อทดสอบขับรถภาคปฏิบัติและได้รับใบอนุญาตขับรถภายใน 1 วัน ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ประชาชน กรมการขนส่งทางบกดำเนินการอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการผลิตนักขับขี่ที่มีคุณภาพและใส่ใจความปลอดภัยของทั้งตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจากตัวผู้ขับขี่เองเป็นสำคัญ การเพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตรหรือเพิ่มเกณฑ์แบบทดสอบจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกเท่านั้น ส่วนสาคัญอยู่ที่ผู้ขับขี่ซึ่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ

ที่มา กรมการขนส่งทางบก