วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์

ก. ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ

ข. หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการสึกหรอ

ค. ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์

ง. ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์

Ref : http://www.thaitestonline.com