วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

ช่องทางไหล่ซ้าย
ขณะที่รถติด และรถด้านหน้ารถท่านได้ตัดสินใจใช้ช่องทางไหล่ทางด้านซ้าย และมีรถอื่นแล่นตาม ท่านจะทำอย่างไร

ก. ขับรถในช่องทางเดิม

ข. รีบกระพริบไฟด้านซ้ายให้สัญญาณ และขับตามในทันที

ค. ให้สัญญาณไฟ และแซงซ้ายตามไปอย่างระมัดระวัง

ง. ให้สัญญาณไฟ และแซงขวา ไปในช่องทางที่รถสวนมา

Ref : http://www.thaitestonline.com