วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

เครื่องหมาย
เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร ?


ก. ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา

ข. ทางข้างหน้าโค้งกลับเริ่มขวา

ค. ทางข้างหน้าโค้งซ้าย

ง. ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย

Ref : http://www.thaitestonline.com