วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนสีรถ
การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ก. 7 วัน

ข. 10 วัน

ค. 15 วัน

ง. 20 วัน

Ref : http://www.thaitestonline.com