วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน

ก. 45 วัน

ข. 30 วัน

ค. 15 วัน

ง. 60 วัน

Ref : http://www.thaitestonline.com