วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

เครื่องหมาย
เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร


ก. ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน

ข. ทางข้างหน้าเป็นทางแยก

ค. ทางข้างหน้าเป็นทางแคบลง

ง. ทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน

Ref : http://www.thaitestonline.com