วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
1. ตัวเลขสองตัวหลัง 13 บ่งบอกถึงอะไร

ก. ปี ค.ศ.ที่ผลิต
ข. วันที่ผลิต
ค. สัปดาห์ที่ผลิต
ง. ปี ค.ศ.ที่ยางหมดอายุ


2. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้ปลดเกียร์ หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัย
ข. ทางลงลาดชัน
ค. ทางขึ้นลาดชัน ให้ใช้เกียร์ว่าง
ง. ขับรถด้วยความรวดเร็ว


3.  เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามรถสามล้อเครื่องผ่าน
ข. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
ค. ห้ามรถสามล้อผ่าน
ง. ห้ามรถจักรยานผ่าน


Ref : http://www.thaitestonline.com