วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้ขับขี่ที่มีจิตสำนึก
1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร
ข. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจทาง
ค. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
ง. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง


2. ข้อใด ถือได้ว่าเป็นผู้ขับขี่ที่มีจิตสำนึก.
ก. เตรียมความพร้อมทั้งรถและคนก่อนออกเดินทาง
ข. ตรวจสอบดูแลรักษารถอย่างสม่ำเสมอ
ค. ขับรถเร่งแซงเพื่อให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและทันเวลา
ง. ขับรถช้าชิดขวาตลอดเส้นทาง


3. เครื่องหมายนี้  หมายความว่าอย่างไร
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง
ข. ทางข้างหน้าแคบ
ค. ทางข้างหน้าช่องการจราจรลดลง
ง. ทางข้างหน้าเป็นสะพาน


Ref : http://www.thaitestonline.com