วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

บริเวณใดแซงได้
1. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สัญญาณไฟสีเหลืองให้เตรียมเร่งเครื่องผ่านไปโดยเร็ว
ข. สัญญาณไฟสีแดงให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด
ค. สัญญาณไฟสีเขียวให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้
ง. สัญญาณไฟสีแดงกระพริบให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย แล้วขับผ่านไปได้


2. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต
ข. รถของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ค. รถของวัด
ง. รถของมูลนิธิสายใจไทย


3. บริเวณใดแซงได้
ก. ทางร่วมทางแยก
ข. สะพานเดินรถทางเดียว
ค. ทางโค้งรัศมีแคบ
ง. บนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้


Ref : http://www.thaitestonline.com