วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนรูปภาพจราจร

1. กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร
  ก. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที
  ข. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน
  ค. ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน
  ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
  เฉลย 2
2. ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?
  ก.

  ข.

  ค.

  ง.

  เฉลย 3
3. จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?
  ก.

  ข.

  ค.

  ง.

  เฉลย 4
4. ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน
  ก. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
  ข. ทั้งรถ ก. และ รถ ข.
  ค. รถ ข.
  ง. รถ ก.
  เฉลย 3
5. กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. หยุดรถ
  ข. จอดรถ
  ค. ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน
  ง. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน
  เฉลย 3
6. จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาหน้าขับผ่านไปก่อน
  ข. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นปะ
  ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
  ง. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
  เฉลย 1
7. จากภาพข้อใดถูกต้อง
  ก.

  ข.

  ค.

  ง.

  เฉลย 3
8. จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?
  ก.

  ข.

  ค.

  ง.

  เฉลย 1
9. จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน
  ข. ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน
  ค. หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน
  ง. ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย
  เฉลย 1
10. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
  ข. หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
  ค. เลี้ยวได้ทันที
  ง. ห้ามเลี้ยวรถ
  เฉลย 2
11. จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน
  ก. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท
  ข. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
  ค. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
  ง. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท
  เฉลย 2
12. จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด
  ข. ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์
  ค. ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด
  ง. ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ
  เฉลย 3
13. จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง หมายความว่าอย่างไร?
  ก. ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้
  ข. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้
  ค. ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้
  ง. ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา
  เฉลย 4
14. จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?
  ก.

  ข.

  ค.

  ง.

  เฉลย 3
15. ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
  ข. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง
  ค. ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข. ทางด้านขวา
  ง. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. และเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคัน ค. รู้
  เฉลย 1
16. จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาหน้าขับผ่านไปก่อน
  ข. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นปะเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
  ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นปะ
  ง. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
  เฉลย 1
17. จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้
  ก. รถคัน ก.
  ข. รถคัน ก และคัน ข
  ค. รถคัน ข.
  ง. รถจักรยานยนต์
  เฉลย 3
18. ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?
  ก.

  ข.

  ค.

  ง.

  เฉลย 1
19. จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ก. หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน
  ข. ขับรถผ่านไปได้เลย
  ค. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
  ง. หยุดรอให้รถคัน ข. และ ค. ขับผ่านไปก่อน
  เฉลย 1
20. จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน
  ก. ทั้งรถ A และ รถ B
  ข. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
  ค. รถคัน B
  ง. รถคัน A
  เฉลย 3