วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

เฉลยข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ ปี 2558 พร้อมเฉลย

เฉลยข้อสอบทำใบขับขี่ 50 ข้อ ปี 2558 พร้อมเฉลย

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เมื่อผู้ขับขี่พบรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย.
ข. หยุดหรือจอกรถให้ชิดช่องทางเดินรถประจำทางกรณีที่ที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทาง.
ค. ด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ.
ง. ถูกทุกข้อ
2. ในขณะขับรถลุยน้ำ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถด้วยความเร็ว.
ข. เปิดไฟฉุกเฉิน.
ค. เปิดไฟหน้ารถ.
ง. เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อย และควบคุมเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ
3. สิ่งใดต่อไปนี้มีผลทำให้รถเปลืองน้ำมัน
ก. ดอกยางสึกหรอ.
ข. ขับรถด้วยความเร็วคงที่.
ค. ระยะการปรับเบรกปกติ.
ง. บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
4. การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัติอย่างไร
ก. การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัติอย่างไร.
ข. ให้รถทางซ้ายมือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน.
ค. ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะเลี้ยวซ้ายไปก่อน.
ง. ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะตรงไปให้ไปก่อน
5. ในกรณีที่ต้องกาจะขับรถแซงเพื่อผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณชนิดใด
ก. กระพริบไฟหน้าหลายครั้ง.
ข. ให้ไฟสัญญาณแยกเลี้ยวขวา.
ค. ให้เสียงสัญญาณ.
ง. ถูกทุกข้อ
6. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง อันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน.
ข. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบลง.
ค. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีช่องการจราจรลดลง.
ง. ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบด้านซ้าย
7. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย.
ข. ให้ชิดซ้าย.
ค. ให้เลี้ยวซ้าย.
ง. ให้เลี้ยวขวา
8. รถใดที่นำมาใช้ในทางได้
ก. ไม่มีข้อใดถูก.
ข. รถที่มีล้อที่มีผิวสัมผัสกับทางไม่ใช่ยาง.
ค. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ.
ง. รถที่มีไฟเลี้ยวไม่สามารถใช้งานได้
9. นอกเขต กทม. เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล รถเก๋ง รถกระบะ สามารถขับได้เร็วตามข้อใด
ก. 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
ข. 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
ค. 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
ง. 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10.  เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
ก. ห้ามจอดรถบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้.
ข. ห้ามผ่านบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้.
ค. ห้ามหยุดรถบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้.
ง. ห้ามเลี้ยวขวาบริเวณที่มีเครื่องหมายนี้
11. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สัญญาณไฟสีเหลืองให้เตรียมเร่งเครื่องผ่านไปโดยเร็ว.
ข. สัญญาณไฟสีแดงให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด.
ค. สัญญาณไฟสีเขียวให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้.
ง. สัญญาณไฟสีแดงกระพริบให้ผู้ขับขี่หยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย แล้วขับผ่านไปได้
12. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถยนต์รับจ้าง.
ข. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล.
ค. รถดับเพลิง.
ง. รถตู้ส่วนบุคคล
13. เมื่อท่านขับรถยนต์ไปในทางโค้งด้านขวา รถเสียหลักหลุดโค้งออกไปด้านซ้ายลงข้างทางไปชนเสาไฟฟ้า ถามว่าท่านกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกหรือไม่
ก. ไม่มีความผิด เพราะไม่มีคู่กรณี.
ข. ไม่มีความผิด เพราะท่านทำให้เกิดอุบัติเหตุเอง.
ค. มีความผิด เนื่องจากไม่ชะลอความเร็วของรถเมื่อขับรถในทางโค้ง.
ง. มีความผิด เพราะขับรถไปชนเสาไฟฟ้า
14. ผู้ขับขี่ควรใช้แตรเมื่อใด
ก. ไล่คนเดินเท้าที่กำลังข้ามทางม้าลาย .
ข. เร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้น.
ค. ป้องกันอันตรายหรืออุบัติที่อาจเกิดขึ้นจากรถ .
ง. ทักทายผู้ขับขี่คันอื่นที่รู้จักกัน
15. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก.ABS) จะมีผลอย่างไร
ก. จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด.
ข. ล้อจะล็อค.และรถจะหมุน.
ค. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง.
ง. ล้อจะล็อค.และรถจะหยุดทันที
16. ข้อใดคือการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์
ก. ฟังเสียงเครื่องยนต์.
ข. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาตรวจสอบ.
ค. ดูรอยหยดของน้ำมันเครื่อง.
ง. เปิดฝาน้ำมันเครื่องดู
17. สัญญาณในข้อใดให้ใช้ในทางเดินรถได้
ก. สัญญาณเสียงแตร.
ข. สัญญาณไฟวับวาบที่ยังไม่ได้รับอนุญาต.
ค. สัญญาณไซเรนที่ยังไม่ได้รับอนุญาต.
ง. สัญญาณเสียงหลายเสียง
18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ไม่ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นลงไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง.
ข. การเติมน้ำมันควรเติมในช่วงกลางวัน.
ค. เราไม่สามารถเติมน้ำมันค่าออกเทน 95 แทนออกเทน 91 ได้.
ง. น้ำมันที่แพงคือน้ำมันที่ดีที่สุด
19. "ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ""รถ"" หมายความว่า"
ก. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง.
ข. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง..
ค. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถบดถนน รถแทรกเตอร์.
ง. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง.รถแทรกเตอร์
20. น้ำมันเบรกควรเปลี่ยนเมื่อใด
ก. ควรเปลี่ยนทุก.3 เดือน.
ข. ควรเปลี่ยนทุก.6 เดือน.
ค. ควรเปลี่ยนทุก.1 ปี.
ง. ควรเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
21. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา.
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย.
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา.
ง. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
22. ในการขับขี่ลงทางลาดชัน ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากสาเหตุใด
ก. เพื่อเพิ่มกำลังของรถ.
ข. เพื่อหน่วงความเร็วของรถ.
ค. เพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์.
ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของรถ
23. อะไรไม่ใช่เป้าหมายในการขับรถอย่างปลอดภัย
ก. ไม่ขับรถไปชนคันอื่น.
ข. ขับให้ถึงที่หมายเร็วที่สุด.
ค. ไม่เป็นเหตุให้รถคันอื่นชนกัน.
ง. ป้องกันไม่ให้รถคันอื่นมาชนเรา
24. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ให้เลี้ยวซ้าย.
ข. ให้เลี้ยวขวา.
ค. ให้ชิดขวา.
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย
25. หากท่านใช้ก๊าชธรรมชาติ CNG จะมีผลต่อเครื่องยนต์อย่างไร
ก. ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์.
ข. เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าการใช้น้ำมัน.
ค. เครื่องยนต์จะเย็นกว่าปกติ.
ง. อายุการใช้งานหัวเทียนมากกว่าการใช้น้ำมัน
26. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการขับรถให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
ก. เร่งรีบขับขี่ เพื่อให้ถึงปลายทางก่อนที่จะมืด.
ข. ทำความคุ้นเคยกับรถที่จะขับขี่ ในกรณีที่เป็นรถที่ไม่เคยขับขี่มาก่อน.
ค. พักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มสุรา.
ง. มีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างรับผิดชอบ
27. รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ก. รถบดถนนของเอกชน.
ข. รถบดของรัฐวิสาหกิจ.
ค. รถแทรกเตอร์ของเอกชน.
ง. รถแทรเตอร์ส่วนบุคคล
28. การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด
ก. นิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว.
ข. นิ้วมือทั้งห้า กำพวงมาลัยให้แน่นที่สุด.
ค. นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมาลัย สามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว.
ง. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้ว
29. ข้อใด ไม่ใช่การขับรถอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ก. เร่งเครื่องก่อนออกรถ.
ข. ไม่ควรติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถคอย.
ค. ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม.
ง. ไม่บรรทุกของเกิดพิกัด
30. สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร
ก. จอดรถในช่องเดินรถนั้น.
ข. หยุดและจอดรถในช่องเดินรถนั้น.
ค. ขับรถในช่องเดินรถนั้น.
ง. หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
31. ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกเมื่อใด
ก. ควรเปลี่ยนทุก.2 ปี.
ข. ควรเปลี่ยนทุก.5 ปี.
ค. ควรเปลี่ยนทุกปี.
ง. ไม่ต้องเปลี่ยน คอยเติมให้ได้ระดับเท่านั้น
32. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ทำให้กีดขวางการจราจร.
ข. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางขึ้นลาดชัน.
ค. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางลงลาดชัน.
ง. ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางแคบ
33. ท่านควรหมุนพวงมาลัยลักษณะใดในการเลี้ยงรถ
ก. ปั่นพวงมาลัยและตีกลับเอง.
ข. ใช้วิธีคลึงไปคลึงมาบนพวงมาลัย.
ค. ใช้ระบบดึง-ดัน.
ง. หมุนระบบสอดสร้อยมาลา
34. ข้อใดคือการใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้อง.
ก. ฝนตก.
ข. ขับผ่านสี่แยก.
ค. รถเสียบนทางด่วน.
ง. บริเวณที่มีหมอกลงจัด
35. การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชัน ควรใช้เกียร์ใด
ก. เกียร์ต่ำ.
ข. เกียร์สูง..
ค. เกียร์ว่าง..
ง. เกียร์ใดก็ได้
36. จากรูป หากท่านกำลังขับขี่เข้าสู่บริเวณทางม้าลายท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม.
ข. ลดความเร็วลง.
ค. บีบแตร.
ง. เพิ่มความเร็ว
37. การจอดรถชิดขอบทาง.ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด
ก. หันเข้าหาขอบทาง.
ข. อยู่อย่างไรก็ได้.
ค. ตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาต.
ง. หันออกจากขอบทาง
38. การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เปลี่ยนช่องทางทันที เมื่อความเร็วเหมาะสม.
ข. เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย.
ค. เปลี่ยนช่องทางโดยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น.
ง. ดูกระจกมองข้าเปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
39. จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
40. ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ
ก. บัตรประจำตัวประชาชน.
ข. สำเนาทะเบียนบ้าน.
ค. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ.
ง. บัตรประกันสังคม
41. ข้อใดผิด
ก. ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ.
ข. ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง.
ค. ห้ามหยุดหรือจอดรถคุยกันกลางถนน.
ง. ห้ามแซงซ้ายในที่ห้ามแซงซ้าย
42. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ทางข้างหน้ามีที่กลับรถด้านซ้าย.
ข. สิ้นสุดทางคู่.
ค. ทางโค้งซ้าย.
ง. ให้เลี้ยวซ้าย
43. ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัว ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก.
ก. รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็ว.
ข. ค่อยๆ เหยียบแป้นคลัทช์.
ค. หมุนพวงมาลัยไปซ้ายบ้าง.ขวาบ้าง.
ง. ลดความเร็วจับพวงมาลัยให้มั่น
44. รถเครื่องยนต์ดีเซลหากมีควันดำมากผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด
ก. กรองอากาศตัน.
ข. เติมน้ำมันผิดประเภท.
ค. เติมน้ำมันปลอม.
ง. ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีน้ำผสมอยู่
45. กรณีใดผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฎิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้
ก. ผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริต.
ข. ผู้โดยสารเมาสุรา.
ค. ผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถ.
ง. ถูกทุกข้อ
46. การขับรถเข้าวงเวียนต้องให้สิทธิรถทางใดไปก่อน
ก. ทางซ้ายมือไปก่อน.
ข. ทางด้านหน้า.
ค. ทางขาวมือไปก่อน.
ง. ทางด้านหลัง
47. รถใดที่ห้ามนำมาใช้ในทาง
ก. รถที่มีประตูชำรุด.
ข. รถที่มีโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ.
ค. รถที่มีเสียงแตรดังในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร.
ง. รถที่มีแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีประจำปี
48. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ห้ามขับรถยนต์ผ่าน.
ข. ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน.
ค. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย.
ง. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา
49. ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ไม่เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท.
ข. ขับด้วยความเร็วเมื่อผู้โดยสารเร่งรีบ.
ค. ตามใจผู้โดยสารเพื่อให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด.
ง. สูบบุหรี่แก้เครียดเวลารถติด
50. ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.