วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบใบอนุญาตขับรถข้อสอบจากคลังข้อสอบเว็บไทยเทสออนไลน์ลำดับที่ 17600 จาก 86595
คำถาม : ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วัน
ตัวเลือกที่ 1 : 30 วัน
ตัวเลือกที่ 2 : 15 วัน
ตัวเลือกที่ 3 : 60 วัน
ตัวเลือกที่ 4 : 90 วัน
Ref : http://www.thaitestonline.com