วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

เครื่องหมาย
เครื่องหมายนี้  หมายความว่าอย่างไร

ก. ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา

ข. ห้ามเลี้ยวซ้าย

ค. ห้ามเลี้ยวขวา

ง. ให้เลี้ยวซ้าย

Ref : http://www.thaitestonline.com