วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

ใบขับขี่
บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่จอดรถ

ก. ในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก

ข. ในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ

ค. ในระยะ 10 เมตรก่อนถึงป้ายหยุดรถประจำทาง

ง. ถูกทุกข้อ

Ref : http://www.thaitestonline.com