วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผู้ขับขี่ที่ดี
ผู้ขับขี่ที่ดีควรมีความพร้อมอย่างไร

ก. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง

ข. ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด

ค. มีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อม

ง. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Ref : http://www.thaitestonline.com