วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่ หมวด ป้ายแนะนำ

ข้อสอบใบขับขี่ หมวด ป้ายแนะนำ

http://www.thaitestonline.com

1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?


ก. ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย
ข. ห้ามกลับรถ
ค. กลับรถได้เฉพาะรถยนต์
ง. ให้เลี้ยวซ้าย 
 เฉลย 1

2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?


ก. ที่กลับรถ
ข. ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง
ค. ที่ห้ามคนข้ามถนน
ง. ที่สำหรับคนพิการ 
 เฉลย 2

3. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?


ก. ที่กลับรถ
ข. ที่ห้ามกลับรถ
ค. ที่ห้ามแซง
ง. เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ) 
 เฉลย 4

http://www.thaitestonline.com


ข้อสอบใบขับขี่ 2557,แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557,ข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์ 2557,แบบทดสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่ 2557,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2557,ข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์,ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่,เฉลยข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์,แนวข้อสอบใบขับขี่แบบใหม่