วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ
ก. ด้านหลัง.
ข. ด้านหน้าและด้านหลัง.
ค. ด้านหน้า.
ง. ด้านข้างและด้านหลัง
2. รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางเดินรถได้
ก. รถที่มีเสียงดังกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด.
ข. รถที่มีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ.
ค. รถที่มีล้อไม่ใช่ยาง.
ง. รถที่มีเสียงเครื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล
3. ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถจะต้องให้สัญญาณมืออย่างไร
ก. ให้สัญญาณมือด้วยมือซ้ายเท่านั้น.
ข. ให้สัญญาณมือได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา.
ค. ไม่ต้องให้สัญญาณมือใด ๆ ทั้งสิ้น.
ง. ให้สัญญาณมือด้วยมือขวาเท่านั้น
4. การขับรถตามข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง
ก. ขับรถลักษณะผิดปกติวิสัย.
ข. แซงรถในอุโมงค์.
ค. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร.
ง. ขับรถเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
5. การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ยุดทับเส้นแนวหยุด.
ข. หยุดหลังเส้นแนวหยุด.
ค. หยุดเลยเส้นแนวหยุด.
ง. หยุดเลยป้ายหยุด
6. เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร
ก. ไม่มีผล เพราะไม่ใช่ฝ่ายผิด.
ข. ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิด.
ค. มีผลให้เป็นฝ่ายถูก.
ง. จะได้รับการกันไว้เป็นพยาน
7. รถในข้อใด ห้ามนำมาใช้ในทาง
ก. รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง.
ข. รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด.
ค. รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว.
ง. รถที่อุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน
8. ในการบรรทุกสิ่งของ.ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร.
ข. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร.
ค. บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร.
ง. บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
9. เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร.
ข. ขับรถผ่านไปโดยเร็ว.
ค. ให้เสียงสัญญาณแตรเตือนและขับผ่านไปได้.
ง. หยุดรอสัญญาณไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน
10. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. 150 เมตร.
ข. 100 เมตร.
ค. 60 เมตร.
ง. 120 เมตร
11. บริเวณใดห้ามขับรถแซงรถคันอื่น
ก. ทางโค้งรัศมีแคบ.
ข. ในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง.
ค. 150 เมตร จากทางร่วมทางแยก.
ง. แซงด้านซ้ายในขณะที่มีรถรอเลี้ยวขวา
12. ผู้ขับรถที่ดื่มสุราเมื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจจะต้องไม่เกินเท่าใด
ก. ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น.
ข. ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น.
ค. ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น.
ง. ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
13. เมื่อจะเปลี่ยนช่องทางหรือแซงรถทุกครั้งต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. รีบเปลี่ยนช่องทางโดยเร็ว.
ข. ต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณแตร.
ค. แซงขึ้นหน้าแล้วเหยียบเบรกทันที.
ง. รีบเร่งเครื่องแซงโดยเร็ว
14. นอกเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร
ก. ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
ข. ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
ค. ไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
ง. ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
15. รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางได้
ก. รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการกำหนด.
ข. รถที่จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว.
ค. รถที่ขาดต่อภาษี.
ง. รถที่แจ้งเลิกใช้ตลอดไป
16. ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าไร
ก. ไม่น้อยกว่า 10 เมตร.
ข. ไม่น้อยกว่า 15 เมตร.
ค. ไม่น้อยกว่า 60 เมตร.
ง. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
17. บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถแต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. กลับรถได้.
ข. กลับรถได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ.
ค. กลับรถไม่ได้.
ง. กลับรถได้ถ้าไม่ใช่ทางร่วมทางแยก
18. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลือง.ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง.
ข. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง.
ค. จอดรถ.
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว
19. ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างรถคันหน้าเท่าใด
ก. ในระยะที่ปลอดภัย.
ข. 13 เมตร.
ค. 50 เมตร.
ง. 3 ช่วงตัวรถ
20. ผู้ใดไม่มีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก.พ.ศ.2522
ก. ผู้ขับขี่รถยนต์.
ข. พนักงานจราจร.
ค. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์.
ง. คนเดินเท้า
21. ผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวซ้ายต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายก่อนถึงทางเลี้ยวกี่เมตร
ก. ไม่น้อยกว่า 15 เมตร.
ข. ไม่น้อยกว่า 20 เมตร.
ค. ไม่น้อยกว่า 25 เมตร.
ง. ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
22. ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง
ก. รถจักรยานยนต์ต้องขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุด.
ข. รถบรรทุกคนโดยสารต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด.
ค. รถบรรทุกสิ่งของต้องขับในช่องเดินรถด้านขวาสุด.
ง. การเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางด้านขวาหรือซ้ายไม่ต้องดูกระจกด้านซ้ายหรือขวา
23. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 30 เมตร.
ข. เปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยว 20 เมตร.
ค. หยุดรถเพื่อเตรียมตัวเลี้ยว.
ง. เร่งความเร็วก่อนเลี้ยว
24. ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ลดความเร็วเมื่อถึงวงเวียน.
ข. ลดความเร็วเมื่อถึงที่คับขัน.
ค. จอดรถบริเวณทางร่วมทางแยก.
ง. ลดความเร็วเมื่อเห็นคนกำลังข้ามทาง
25. การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร
ก. ห่างไม่เกิน 35 เซนติเมตร.
ข. ห่างไม่เกิน 30 เซนติเมตร.
ค. ห่างไม่เกิน 25 เซนติเมตร.
ง. ห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร
26. เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

ก. ด้านข้าง.
ข. ด้านหน้าและด้านหลัง.
ค. ด้านหลัง.
ง. ด้านหน้า
27. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง.ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง.
ข. ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง.
ค. จอดรถด้วยความระมัดระวัง.
ง. เพิ่มความเร็วของรถและผ่านทางเดินรถนั้นไปโดยเร็ว
28. ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร
ก. ในระยะที่จะสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็น.
ข. ไม่น้อยกว่า 2 เมตร.
ค. ไม่น้อยกว่า 1 เมตร.
ง. ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
29. ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร
ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง.50,000 บาท.
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง.20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท.
ง. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
30. บริเวณใดจอดรถได้
ก. ที่มีป้ายห้ามหยุดรถ.
ข. ในอุโมงค์.
ค. ทางร่วมทางแยก.
ง. ลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า
31. ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย ยกเว้นกรณีใดสามารถเดินรถทางขวาหรือ ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้
ก. ไม่มีรถสวนทางมา.
ข. ทางเดินรถกว้างมาก.
ค. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวาง.
ง. ทางเดินรถมีน้ำท่วมขัง
32. ในเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร
ก. ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
ข. ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
ค. ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง.
ง. ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
33. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
ก. ลดความเร็วของรถลงและเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที.
ข. หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวซ้ายไปได้.
ค. หยุดรอให้คนข้ามถนนและรถที่มาจากทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไป.
ง. เลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที
34. เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร
ก. พื้นที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้ผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยขับต่อไปได้.
ข. เขตที่ผู้ขับขี่สามารถนำรถผ่านเข้าไปได้.
ค. พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลาสำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงจากรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป.
ง. เขตที่คนเดินเท้าสามารถข้ามทางได้โดยไม่ต้องหยุดรอ
35. ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์
ก. ภิกษุ สามเณร.
ข. คนโดยสาร.
ค. เด็ก.
ง. คนขับรถ
36. บริเวณใดแซงได้
ก. ทางร่วมทางแยก.
ข. สะพานเดินรถทางเดียว.
ค. ทางโค้งรัศมีแคบ.
ง. บนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้
37. ผู้ขับขี่ต้องการกลับรถต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถช่องทางไหนก็ได้.
ข. ดูป้ายจราจรที่อนุญาตให้กลับรถและเข้าช่องทางให้ถูกต้อง.
ค. เข้าช่องทางที่มีลุกศรบนพื้นถนนให้ตรงไป.
ง. กลับรถที่บริเวณเส้นทะแยงเหลือง
38. บริเวณใดห้ามแซง
ก. ทางตรง.
ข. ทางที่ปลอดภัย.
ค. ทางโล่ง.
ง. ทางโค้งรัศมีแคบ
39. สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร
ก. จอดรถในช่องเดินรถนั้น.
ข. หยุดและจอดรถในช่องเดินรถนั้น.
ค. ขับรถในช่องเดินรถนั้น.
ง. หยุดรถในช่องเดินรถนั้น
40. การขับรถแซงรถคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ ยกเว้นกรณีใดที่สามารถแซงด้านซ้ายมือได้
ก. เมื่อรถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา หรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา.
ข. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายในทางเดินรถช่องทางเดียว.
ค. แซงรถคันอื่นในช่องทางขวาของรถที่ถูกแซง.
ง. แซงรถคันอื่นทางด้านซ้ายขณะรถวิ่งบนสะพาน
41. ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง
ก. รถเสียหรือรถเกิดอุบัติเหตุ.
ข. เปิดได้ตลอดเวลา.
ค. มีหมอก.
ง. ผ่านทางแยก
42. บริเวณใดสามารถกลับรถได้
ก. ทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ.
ข. บริเวณบนสะพาน.
ค. ระยะ 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน.
ง. เขตปลอดภัย
43. ในช่องทางเดินรถตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ต้องขับรถชิดด้านขวาสุด.
ข. ต้องขับรถชิดด้านซ้ายสุด.
ค. ต้องขับรถคล่อมเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ.
ง. ต้องขับรถอยู่ในช่องทางที่ให้ขับตรงไป
44. การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง.หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร
ก. หยุดรถ.
ข. เลี้ยวขวา.
ค. จะลดความเร็วของรถ.
ง. จอดรถ
45. บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้
ก. โรงเรียน.
ข. สถานที่ราชการ.
ค. สวนสาธารณะ.
ง. โรงพยาบาล
46. การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด.
ข. เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถด้วยความเร็วปกติ.
ค. หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน.
ง. เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ
47. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก.ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ เท่าใด
ก. 60 เมตร.
ข. 90 เมตร.
ค. 70 เมตร.
ง. 80 เมตร
48. สัญญาณเสียงแตรใช้ได้เมื่อใด
ก. ใช้ได้เมื่อรถคันหน้าขับช้า.
ข. ใช้ได้ตามสะดวก.
ค. ใช้ตลอดเวลา.
ง. ใช้ได้เมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
49. ก่อนเลี้ยวรถต้องเข้าช่องทางที่จะเลี้ยวและเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวรถไม่น้อยกว่ากี่เมตร
ก. 3 เมตร.
ข. 30 เมตร.
ค. 10 เมตร.
ง. 15 เมตร
50. ในการขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. แซงเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้.
ข. ให้ขับรถชิดด้านซ้าย.
ค. ในทางที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไม่ต้องหยุดรอให้รถที่สวนมาผ่านไปได้.
ง. ในทางแคบที่ไม่อาจสวนกันได้ ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่า ต้องหยุดชิดด้านซ้ายให้รถคันที่ใหญ่กว่าไปก่อน

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,แนวข้อสอบอาเซียน 2557,ข้อสอบใบขับขี่,แบบทดสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2557,แบบทดสอบป.5,แนวข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์,ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย,ข้อสอบอาเซียน,สอบข้อเขียนใบขับขี่