วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนรูปภาพจราจร

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนรูปภาพจราจร

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน.
ข. ขับรถผ่านไปได้เลย.
ค. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน.
ง. หยุดรอให้รถคัน ข. และ ค. ขับผ่านไปก่อน
2. ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ก. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน.
ข. ทั้งรถ ก. และ รถ ข..
ค. รถ ข..
ง. รถ ก.
3. จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
4. ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
5. จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน.
ข. ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน.
ค. หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน.
ง. ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย
6. ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
7. จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน

ก. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท.
ข. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก.
ค. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางเอก.
ง. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท
8. จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ก. ทั้งรถ A และ รถ B.
ข. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน.
ค. รถคัน B.
ง. รถคัน A
9. จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
10. กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร
ก. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที.
ข. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน.
ค. ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน.
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย
11. จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้

ก. รถคัน ก..
ข. รถคัน ก และคัน ข.
ค. รถคัน ข..
ง. รถจักรยานยนต์
12. ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้.
ข. หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้.
ค. เลี้ยวได้ทันที.
ง. ห้ามเลี้ยวรถ
13. จากภาพข้อใดถูกต้อง
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
14. จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาหน้าขับผ่านไปก่อน.
ข. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นปะ.
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้.
ง. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
15. จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาหน้าขับผ่านไปก่อน.
ข. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นปะเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ.
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นปะ.
ง. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
16. จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด.
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์.
ค. ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด.
ง. ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ
17. จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?
ก.
.
ข.
.
ค.
.
ง.
18. กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. หยุดรถ.
ข. จอดรถ.
ค. ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน.
ง. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน
19. ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน.
ข. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง.
ค. ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข. ทางด้านขวา.
ง. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. และเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคัน ค. รู้
20. จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง หมายความว่าอย่างไร?

ก. ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้.
ข. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้.
ค. ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้.
ง. ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา

http://www.thaitestonline.com


แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,แนวข้อสอบอาเซียน 2557,ข้อสอบใบขับขี่,แบบทดสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2557,แบบทดสอบป.5,แนวข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์,ข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย,ข้อสอบอาเซียน,สอบข้อเขียนใบขับขี่