วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้หยุดรถ.
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิด.
ค. ให้แซงได้.
ง. ให้ทาง
2. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน.
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย.
ค. ห้ามกลับรถไปทางขวา.
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
3. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ข. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ค. ห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ง. ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
4. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา.
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย.
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา.
ง. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
5. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย.
ข. ห้ามเลี้ยวขวา.
ค. ให้เลี้ยวซ้าย.
ง. ให้เลี้ยวขวา
6. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามกลับรถไปทางขวา.
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย.
ค. ให้กลับรถไปทางซ้าย.
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
7. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย.
ข. ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ค. ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ง. ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
8. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้เลี้ยวซ้าย.
ข. ห้ามเลี้ยวขวา.
ค. สุดเขตบังคับ.
ง. ให้ใช้ความเร็ว
9. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ข. ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ค. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก
10. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ.
ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ.
ค. ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ.
ง. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
11. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ.
ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ.
ค. ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา.
ง. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา
12. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์.
ข. ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง.
ค. ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา.
ง. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
13. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ห้ามรถกว้างเกินกำหนด.
ข. ห้ามรถยาวเกินกำหนด.
ค. ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น.
ง. จำกัดความเร็ว
14. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ห้ามคนผ่าน.
ข. ทางข้าม.
ค. บริเวณคนข้ามถนน.
ง. เฉพาะคนเดิน
15. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย.
ข. ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย.
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
16. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้.
ข. ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้.
ค. ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้.
ง. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
17. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียว.
ข. ขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียว.
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา.
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
18. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้ล้อเลื่อนลากเข็นจอด.
ข. ให้รถจักรยานจอด.
ค. ให้รถจักรยานยนต์จอด.
ง. ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด
19. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ไม่ขับรถตรงไป.
ข. ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น.
ค. ไม่ขับรถเข้าไป.
ง. ให้ขับรถไปทางซ้าย
20. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย.
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย.
ค. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย.
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
21. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ช่องเดินรถจักรยานยนต์.
ข. ช่องเดินรถมวลชน.
ค. ช่องเดินรถจักรยาน.
ง. เฉพาะคนเดิน
22. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย.
ข. ให้กลับรถไปทางขวา.
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย.
ง. ห้ามเลี้ยวขวา
23. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามจอดรถ.
ข. ห้ามหยุดรถ.
ค. ห้ามใช้เสียง.
ง. ให้ใช้เสียงได้
24. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย.
ข. ให้กลับรถไปทางขวา.
ค. ห้ามเลี้ยวซ้าย.
ง. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
25. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย.
ข. ให้ชิดซ้าย.
ค. ให้เลี้ยวซ้าย.
ง. ให้เลี้ยวขวา
26. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน.
ข. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน.
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน.
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน
27. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย.
ข. ห้ามกลับรถไปทางขวา.
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย.
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
28. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา.
ข. ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา.
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย.
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
29. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ห้ามขับรถยนต์ผ่าน.
ข. ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน.
ค. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย.
ง. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา
30. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้.
ข. รถมีคนนั่ง.1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้.
ค. ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้.
ง. รถมีคนนั่ง.2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
31. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา.
ข. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา.
ค. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย.
ง. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
32. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น.
ข. ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น.
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา.
ง. ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น
33. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ให้เลี้ยวซ้าย.
ข. ให้เลี้ยวขวา.
ค. ให้ชิดขวา.
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย
34. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิด.
ข. ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋ง.เพราะเป็นทางเอก.
ค. ให้ลดความเร็วลง.และขับต่อไปช้าช้า.
ง. ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้
35. เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก..
ข. ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A.
ค. ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น.
ง. ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.
36. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะ

ก. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา.
ข. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา.
ค. ให้ชิดขวาอย่างเดียว.
ง. ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว
37. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย.
ข. ห้ามเลี้ยวขวา.
ค. ให้เลี้ยวซ้าย.
ง. ให้เลี้ยวขวา
38. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย.
ข. ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน.
ค. ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้.
ง. ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน ผ่านไปก่อน

http://www.thaitestonline.com


ข้อสอบใบขับขี่ 2557,แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557,ข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์ 2557,แบบทดสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่ 2557,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2557,ข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์, ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่,เฉลยข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์,แนวข้อสอบใบขับขี่แบบใหม่