วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ฉบับจริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ฉบับจริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก. ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา.
ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.ได้ตลอดเวลา.
ค. ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง.เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน.
ง. ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที.
ข. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้ว แซงได้.
ค. ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง.
ง. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
3. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

ก. เขตหยุดรถ.
ข. เขตหยุดรับ-ส่ง.
ค. เขตปลอดภัย.
ง. เขตจอดรถ
4. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก. ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง.และรีบเร่งเครื่องไปก่อน.
ข. ขับรถให้ช้าลง.หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง.
ค. ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว.
ง. ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง.แล้วแซงได้
5. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก. สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้.
ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร.
ค. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร.
ง. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
6. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา.
ข. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา.
ค. ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย.
ง. รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
7. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง.ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด.
ข. ขับรถให้ช้าลง.ให้เลี้ยวขวา.
ค. ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย.
ง. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเลี้ยวซ้าย
8. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง.ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา.
ข. รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้.
ค. รถยนต์ทุกชนิด หยดรถได้.
ง. รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้
9. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วหยุดรถ.
ข. เพิ่มความระมัดระวัง.เขตหยุดรับ-ส่ง.
ค. ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง.
ง. เพิ่มความระมัดระวัง.แล้วจอดรถ
10. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เพิ่มความระมัดระวัง.และห้ามแซง.
ข. ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้.
ค. เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร.
ง. ขับรถให้ช้าลง.ขับรถคร่อมเส้นได้
11. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

ก. เส้นชะลอความเร็ว.
ข. ให้เลี้ยวรถได้.
ค. ห้ามเลี้ยวรถ.
ง. ให้จอดรถได้

http://www.thaitestonline.com


ข้อสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,ข้อสอบใบขับขี่ 2557,แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557,ข้อสอบอาเซียน,ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557,แบบทดสอบใบขับขี่รถยนต์ 2557 ออนไลน์,สอบข้อเขียนใบขับขี่