วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ หมวด ป้ายแนะนำ

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ หมวด ป้ายแนะนำ

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

ก. ที่กลับรถ.
ข. ที่ห้ามกลับรถ.
ค. ที่ห้ามแซง.
ง. เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)
2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก. ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย.
ข. ห้ามกลับรถ.
ค. กลับรถได้เฉพาะรถยนต์.
ง. ให้เลี้ยวซ้าย
3. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก. ที่กลับรถ.
ข. ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง.
ค. ที่ห้ามคนข้ามถนน.
ง. ที่สำหรับคนพิการ

http://www.thaitestonline.com


ข้อสอบใบขับขี่ 2557,แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์,ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2557,ข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์ 2557,แบบทดสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่ 2557,ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2557,ข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์,ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่,เฉลยข้อสอบใบขับขี่,แนวข้อสอบใบขับขี่จักรยานยนต์,แนวข้อสอบใบขับขี่แบบใหม่